Bieżące raporty

27/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z jednostką certyfikującą w przedmiocie certyfikacji CE technologii VCAST  

26/2023 Informacje o korektach w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics

24/2023 Informacja o zmianach w strukturze międzynarodowego zespołu liderów sprzedaży Emitenta

23/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń

22/2023 Spółka zależna Kardiolytics Inc. otrzymuje dwa europejskie patenty dot. komputerowego segmentowania naczyń wieńcowych wypełnionych kontrastem przy wykorzystaniu obrazowania metodą tomografii komputerowej oraz systemu i metody obrazowania medycznego, wspieranego technologicznie w zakresie segmentacji naczyń wieńcowych

21/2023 Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego21/2023

20/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do wykonywania telemetrii ciągłej

19/2023 Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego

18/2023 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

17/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.

16/2023 Strategia rozwoju 2023 – 2026

15/2023 Asymilacja akcji serii I Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym

27/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z jednostką certyfikującą w przedmiocie certyfikacji CE technologii VCAST  

26/2023 Informacje o korektach w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics

24/2023 Informacja o zmianach w strukturze międzynarodowego zespołu liderów sprzedaży Emitenta

23/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń

22/2023 Spółka zależna Kardiolytics Inc. otrzymuje dwa europejskie patenty dot. komputerowego segmentowania naczyń wieńcowych wypełnionych kontrastem przy wykorzystaniu obrazowania metodą tomografii komputerowej oraz systemu i metody obrazowania medycznego, wspieranego technologicznie w zakresie segmentacji naczyń wieńcowych

72/2022 Podjęcie decyzji o przyjęciu strategii dotyczącej rynku Stanów Zjednoczonych

73/2022 Powołanie Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

71/2022 Zawiadomienie otrzymane od Miri Capital Management LLC o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

70/2022 Zawiadomienie otrzymane od p. Marka Dziubińskiego – akcjonariusza Spółki o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

69/2022 Zawiadomienie otrzymane od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

58/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

57/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

56/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

56/2021 Notification of a Shareholder on a change in a share in the share capital and in the total number of votes in the Company

55/2021 Otrzymanie funduszy pomocowych w wysokości 1,9 mln USD (7,8 mln PLN) przez spółkę zależną Emitenta

47/2020 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy zakupu 25% udziałów w spółce Medi-Lynx i określenie warunków zapłaty zobowiązania wekslowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 7 stycznia 2020 roku

41/2020 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2020 r.

40/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

38/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 r.

44/2019 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

44/2019 Reducing the commitment threshold below the 5% threshold of the total number of votes in the Company

43/2019 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2019 r.

40/2019 Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

41/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

39/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2018 r.

38/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

37/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2018

36/2018 Powołanie Dyrektora Generalnego Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

35/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2018

36/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

31/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli we wrześniu 2017 r.

29/2017 List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. on 6 October 2017

42/2016 Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor

41/2016 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

40/2016 KOR Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

40/2016 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

39/2016 Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware

44/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 29 stycznia 2016 r.

43/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 r.

42/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 roku

41/2015 Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.

40/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

44/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014

43/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

42/2014 Zawarcie znaczącej umowy

41/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

40/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

18/2013 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013

14/2013 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

13/2013 Informacja o wypłacie dywidendy

11/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

11/2013 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form