Szukaj
Close this search box.

Bieżące raporty

3/2024 Medicalgorithmics US Holding otrzyma z Grupy React 0,66 mln USD jako korekta ceny sprzedaży Medi-Lynx

2/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

1/2024 Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki

36/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.

35/2023 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r.

3/2024 Medicalgorithmics US Holding otrzyma z Grupy React 0,66 mln USD jako korekta ceny sprzedaży Medi-Lynx

2/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

1/2024 Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki

36/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.

35/2023 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r.

34/2023 Przyjęcie ostatecznych wartości godziwych rozliczenia wniesienia aportu zg. z MSSF w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

33/2023 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

32/2023 Informacja o otrzymaniu przez Medicalgorithmics S.A. wypowiedzenia Umowy z React

72/2022 Podjęcie decyzji o przyjęciu strategii dotyczącej rynku Stanów Zjednoczonych

73/2022 Powołanie Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

74/2022 Zawiadomienie otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

71/2022 Zawiadomienie otrzymane od Miri Capital Management LLC o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

69/2022 Zawiadomienie otrzymane od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

58/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

57/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

56/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

56/2021 Notification of a Shareholder on a change in a share in the share capital and in the total number of votes in the Company

55/2021 Otrzymanie funduszy pomocowych w wysokości 1,9 mln USD (7,8 mln PLN) przez spółkę zależną Emitenta

47/2020 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy zakupu 25% udziałów w spółce Medi-Lynx i określenie warunków zapłaty zobowiązania wekslowego

46/2020 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2020 r.

45/2020 Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millenium S.A.

44/2020 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2020 r.

43/2020 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

44/2019 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

43/2019 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2019 r.

40/2019 Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

41/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

42/2019 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 7 stycznia 2020 roku

39/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2018 r.

38/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

37/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2018

36/2018 Powołanie Dyrektora Generalnego Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

35/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2018

36/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

35/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w listopadzie 2017 r.

34/2017 Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

33/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

32/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w październiku 2017 r.

42/2016 Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor

41/2016 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

40/2016 KOR Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

40/2016 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

39/2016 Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware

44/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 29 stycznia 2016 r.

43/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 r.

42/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 roku

41/2015 Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.

40/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

44/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014

43/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

42/2014 Zawarcie znaczącej umowy

41/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

40/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

18/2013 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013

14/2013 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

13/2013 Informacja o wypłacie dywidendy

11/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

11/2013 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form