Szukaj
Close this search box.

1/2024 Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 1/2024

Data: 09.01.2024 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie z dnia 8 stycznia 2024 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie: _i_ zmiany Statutu Spółki dokonanej w związku z podjęciem Uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”Uchwała”_ oraz _ii_ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi: 29.858,40 zł, który dzieli się na nie więcej niż 298 584 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Rejestracja powyższych zmian została dokonana na podstawie Uchwały nr 5/12/2023 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 2023 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 35/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

W związku z postanowieniami § 1 Uchwały, na podstawie § 4 Uchwały dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 5 Statutu Spółki dodano nowy § 5a o następującym brzmieniu:
1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.858,40 zł _dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy_ i dzieli się na:
a_ nie więcej niż 99.528 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda _”Akcje Serii M”_;
b_ nie więcej niż 99.528 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda _”Akcje Serii N”_;
c_ nie więcej niż 99.528 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda _”Akcje Serii O”_;
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
a_ przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
b_ przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
c_ przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Seri N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.”.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę dokonaną na mocy Uchwały.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Statut Spółki: Tekst_jednolity_Statutu Spółki.pdf  

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form