Szukaj
Close this search box.

Dywidenda

Medicalgorithmics SA, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, przewiduje regularne wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Wartość konkretnej dywidendy oraz data ustalenia prawa do dywidendy i data jej wypłaty są określane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po wcześniejszej rekomendacji Zarządu.

Historia wypłat dywidendy

Fiscal yearDividend per shareDividend sizeDividend dayPayday
20171.42 PLN5 212 thousand PLNJuly 16, 2018July 30, 2018
20162.00 PLN7 213 thousand PLNJuly 16, 2017July 30, 2018
20151.85 PLN6,392 thousand PLNJuly 8, 2016July 25, 2016
20141.60 PLN5,528 thousand PLNJuly 7, 2015September 28, 2015
20131.35 PLN4,664 thousand PLNJuly 4, 2014August 19, 2014
20121.10 PLN3,764 thousand PLNJuly 4, 2013August 19, 2013

Historia wypłat dywidendy

Polityka dywidendowa Medicalgorithmics SA stanowi element zapewnienia równowagi między wysokością wypłacanych dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania środków wygenerowanych przez Spółkę. Rekomendacja Zarządu dotycząca polityki wypłat dywidendowych została uwzględniona w uchwale Zarządu nr 3/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r., a pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2017 r.

  1. Z zastrzeżeniem sekcji 2, 3 i 4 poniżej, zamiarem Zarządu jest, aby wypłaty dywidend z zysku osiąganego przez Spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 były ustalane na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom Spółki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie sprawozdań finansowych skonsolidowanych i przekazanie pozostałej części zysku do kapitału uzupełniającego;

  2. W przypadku rzeczywistych lub przewidywanych potrzeb kapitałowych Spółki o znaczącej wartości, zalecenia Zarządu dotyczące wypłaty dywidend z zysku osiąganego przez Spółkę za lata obrotowe 2017, 2018 lub 2019 mogą być ustalone na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom Spółki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie sprawozdań finansowych skonsolidowanych i przekazanie pozostałej części zysku do kapitału uzupełniającego;

  3. Ze względu na treść warunków emisji papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, w szczególności obligacji, możliwość przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy 2017, 2018 lub 2019 na wypłatę dywidendy może być wyłączona lub ograniczona;

  4. Ostateczna rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku wygenerowanego w Grupie Kapitałowej będzie zależna od sytuacji rynkowej, finansowej i płynności Grupy, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz przepisów dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu zadłużenia;

  5. Zarząd zarekomenduje daty, według których ustalany jest wykaz akcjonariuszy uprawnionych do wypłat dywidendowych oraz daty wypłaty dywidendy, uwzględniając konieczność przeprowadzenia tego procesu efektywnie. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 i kolejne lata obrotowe podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
   

Prawne zasady ustalania
wypłat dywidendy

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom raz w roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej alokacji zysku do wypłaty akcjonariuszom. Akcje Medicalgorithmics SA nie mają uprzywilejowania w zakresie dywidendy. Oznacza to, że każda akcja ma taką samą wartość wypłacanej dywidendy.

Informacje o wypłacie dywidendy Medicalgorithmics SA są ogłaszane w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, których konta będą zawierać akcje Medicalgorithmics SA w dniu dywidendy.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, organem kompetentnym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, czy i jaką część zysku należy przeznaczyć na wypłatę dywidend. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą wniosek dotyczący podziału zysku jest przedstawiany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala datę dywidendy, tj. datę ustalenia prawa do dywidendy i datę wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być ustalony w dniu podjęcia uchwały lub w ciągu najbliższych trzech miesięcy od tego dnia.
Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych zasad funkcjonowania KDPW, między datą ustalenia prawa do dywidendy a datą wypłaty dywidendy musi minąć co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, biegi tych terminów są liczona w dniach roboczych, wykluczając soboty. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.

Dywidenda za posiadanie akcji Spółki jest wypłacana akcjonariuszom w “dniu wypłaty dywidendy”. Proces wypłaty dywidendy jest przeprowadzany przez system depozytarny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę brutto. Akcjonariusze otrzymują dywidendę netto, czyli po odliczeniu podatku należnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form