Szukaj
Close this search box.

42/2016 Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor

42/2016 Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor

Raport bieżący: 42/2016

Data: 28.12.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „MDG”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2016 r. została zawarta Ugoda i Zwolnienie ze Zobowiązań (ang. Settlement Agreement and Release) („Ugoda”) pomiędzy Spółką, Medicalgorithmics US Holding Corporation (“MDG HoldCo”), Medi-Lynx Monitoring, Inc. (“ML Inc.”), Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (“ML LLC”), Andrew J. Bogdanem (w odniesieniu do części postanowień) i Markiem Dziubińskim (w odniesieniu do części postanowień), po jednej stronie (zwanymi dalej łącznie “Stronami MDG/ML”) oraz AMI Monitoring, Inc. (“AMI”), Spectocor, LLC (“Spectocor”) i Josephem H. Bogdanem, po drugiej stronie (zwanymi dalej łącznie “Stronami AMI”) (Strony MDG/ML oraz Strony AMI zwane są dalej indywidualnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”), w ramach negocjacji, o których rozpoczęciu Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 36/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. („Informacja Poufna”).
Zgodnie z Ugodą:
1. Wszystkie Strony, w imieniu własnym i podmiotów z nimi związanych, wzajemnie zrzekają się wobec siebie i podmiotów z nimi związanych oraz zwalniają się od i z wszelkich roszczeń, żądań, sporów, postępowań, praw, czynności sądowych i podstaw tych czynności, nakazów, zobowiązań, długów, odpowiedzialności, arbitrażu lub powództw jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, podejmowanych indywidualnie, przez przedstawicieli lub w jakimkolwiek innym charakterze, na mocy prawa lub zasad słuszności, które kiedykolwiek miały lub mogą mieć, albo które zostały zgłoszone lub mogły zostać zgłoszone lub podniesione na podstawie lub w związku z:
a) Umową Aliansu Strategicznego zawartą pomiędzy Spółką a AMI, o której Spółka informowała w ramach Raportu Bieżącego nr 8/2014 z dnia 11 marca 2014 r.;
b) Umową i Planem Podziału obowiązującą od dnia 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Stronami AMI i podmiotami z
nimi powiązanymi, po jednej stronie, oraz Andrew Bogdanem, ML Inc. i podmiotami z nimi powiązanymi, po
drugiej stronie („Umowa Podziału”). Z chwilą zawarcia Ugody, Umowa Podziału została rozwiązana i nie wywołuje żadnych skutków prawnych;
c) zmienionym ostatecznym nakazem i wyrokiem (ang. Revised Final Judgment and Order) („Ostateczny Wyrok
Delaware”) wydanym przez Sąd Stanu Delaware w USA (ang. Court of Chancery of the State of Delaware) („Sąd w Delaware”) w dniu 10 października 2016 r., przyznającym MDG od AMI i Spectocor odszkodowanie w wysokości 253.482,08 USD, zwrot kosztów sądowych w wysokości 6.313.119,62 USD oraz odsetki za okres poprzedzający wydanie wyroku w wysokości 21.594,59 USD, albo łączne odszkodowanie w wysokości USD 6.588.196,29 USD, w ramach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem w Delaware, o którym Spółka informowała w publikowanych wcześniej raportach bieżących, w szczególności w Raporcie Bieżącym nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. oraz Raporcie Bieżącym nr 38/2016 z dnia 6 października 2016 r.;
d) apelacją („Apelacja”) wniesioną przez AMI i Spectocor w dniu 9 listopada 2016 r. do Sądu Najwyższego w Stanie Delaware w USA (ang. Supreme Court of the State of Delaware), m.in. od Ostatecznego Wyroku Delaware, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 39/2016 z dnia 10 listopada 2016 r;
e) postępowaniem sądowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Collin County w Teksasie w USA (ang.
District Court of Collin County in Texas) („Postępowanie w Teksasie”), o którym Spółka informowała w
publikowanych wcześniej raportach bieżących, a w ramach którego w dniu 13 września 2016 r. Strony zawarły ugodę, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2016 z dnia 14 września 2016 r.;
f) oraz wszelkimi okolicznościami, które nastąpiły przed dniem zawarcia Ugody;
2. Spółka zrzekła się wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Stron AMI za miesiące styczeń i luty 2017 r. w wysokości 1.140.000,00 USD;
3. Każda ze Stron AMI podejmie wszelkie czynności niezbędne do skutecznego cofnięcia Apelacji oraz wszystkie Strony podejmą wszelkie czynności niezbędne do umorzenia Postępowania w Teksasie;
4. Strony AMI zobowiązały się współpracować w dobrej wierze ze Stronami MDG/ML w zakresie przejęcia Klientów AMI (zgodnie z definicją w pkt 7. poniżej) przez Strony MDG/ML w możliwie najkrótszym terminie. Każda ze Stron AMI zobowiązała się również do
(i) przeniesienia wszystkich informacji dotyczących Klientów AMI („Informacje o Klientach AMI”), obejmujących dane kontaktowe klientów, informacje z baz danych (w tym dane elektroniczne), umowy z klientami i dane o kontach klientów (z wyjątkiem dokumentacji medycznej podlegającej HIPAA), oraz
(ii) przeniesienia i dostarczenia wszelkich powyższych informacji dotyczących Klientów AMI do ML LLC niezwłocznie po zawarciu Ugody;
5. Niezależnie od postanowień wskazanych w punkcie 4 powyżej, Strony AMI mogą pozyskiwać nowych klientów do dnia 15 stycznia 2017 r. (ten termin może zostać przedłużony przez MDG wedle własnego uznania), a MDG jest zobowiązane świadczyć usługi w związku z badaniami prowadzonymi dla Klientów AMI do dnia ich zakończenia;
6. Każda ze Stron AMI, w imieniu własnym i podmiotów z nimi związanych („Strona Zwalniająca AMI”), zwolniła każdą i wszystkie osoby fizyczne obecnie i dawniej zatrudnione przez którąkolwiek ze Stron AMI („Pracownik AMI”) z wszelkich zobowiązań ograniczających, powstałych na mocy lub w związku z zatrudnieniem takiego Pracownika AMI, bez względu na formę zatrudnienia, w zakresie w jakim dotyczą one potencjalnego zatrudnienia przez Strony MDG/ML. Ponadto, każda ze Stron AMI jest zobowiązana do niezwłocznego zawarcia indywidualnej umowy zwolnienia ze zobowiązania ograniczającego z każdym Pracownikiem AMI, który przyjmie stanowisko u którejkolwiek ze Stron MDG/ML;
7. Każda ze Stron AMI, przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia Ugody, zaniecha, a także zapewni, że
odpowiednie podmioty z nią powiązane zaniechają, bezpośredniego lub pośredniego
(i) zabiegania, prób zabiegania, odciągania lub prób odciągania od którejkolwiek ze Stron MDG/ML jakiegokolwiek podmiotu, który jest lub był, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Ugody, klientem AMI lub podmiotów z nim powiązanych („Klient AMI”), oraz
(ii) umyślnego i celowego ingerowania w oraz destabilizacji lub prób destabilizacji jakiegokolwiek stosunku istniejącego pomiędzy Stroną MDG/ML a Klientem AMI („Nakaz Zaniechania”);
8. Najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2017 r., ML LLC dostarczy listę Klientów AMI, którzy nie zostali przeniesieni do ML LLC („Nieprzeniesieni Klienci”). Od tego dnia, Nakaz Zaniechania nie będzie stosowany do Nieprzeniesionych Klientów;
9. Każda ze Stron, przez okres 3 lat od dnia zawarcia Ugody, zaniecha składania oświadczeń naruszających dobre imię którejkolwiek z pozostałych Stron lub związanych z nimi podmiotów („Beneficjenci”), które można by zasadnie uznać za szkodliwe dla interesów Beneficjentów, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenia Strony MDG/ML lub jej przedstawicieli skierowane do Klienta AMI, porównujące poziom usług świadczonych przez którąkolwiek ze Stron AMI do poziomu usług świadczonych przez Stronę MDG/ML nie będą uznawane za naruszające dobre imię Stron AMI;
10. Strony AMI przekażą Stronom MDG/ML całe posiadane przez siebie lub przez inne podmioty w ich imieniu wyposażenie PocketECG II, PocketECG III i pętlowe rejestratory arytmii AF za łączną kwotę 150.000,00 USD.
Ponadto, na mocy postanowień Ugody, obok wyżej wskazanych zwolnień wobec Stron AMI, Strony MDG/ML są
zobowiązane do dokonania wpłat środków pieniężnych. Całkowita kwota zobowiązań pieniężnych należnych od
MDG i ML LLC wynosi 9.102.785,00 USD, która uwzględnia m.in kwotę 1.140.000,00 USD tytułem zrzeczenia się wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Stron AMI w miesiącach styczeń-luty 2017 r., wskazaną w punkcie 2 powyżej oraz kwotę 150.000,00 USD tytułem ceny za wyposażenie PocketECG II, PocketECG III i pętlowe rejestratory arytmii AF, o której mowa w punkcie 10 powyżej.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form