Szukaj
Close this search box.

42/2014 Zawarcie znaczącej umowy

42/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący: 42/2014

Data: 12.11.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2014 r. Spółka uzyskała informację o zawarciu w dniu 10 listopada 2014 roku Umowy Aliansu Strategicznego ze spółką Asociacion Mexicana de Telesalud A.C. („Partner”) z siedzibą w Mission de Javier 10643, Zona Rio Tijuana B.C 22010, Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG. Partner zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Meksyku ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki.

Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG oraz wartość innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej.

Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, warunkową wyłączność na terytorium Meksyku. Spółka udzieliła Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium. Partner udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych oraz prawa pierwszeństwa nabycia przedsiębiorstwa Partnera – w przypadku jego sprzedaży.

Umowa została zawarta na okres 18 (osiemnaście) miesięcy, pod warunkiem zawieszającym tj. począwszy od dnia pozyskania przez Emitenta certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do dopuszczenia PocketECG do obrotu na rynku meksykańskim. Umowa nie może zostać wypowiedziana w tym okresie. Po upływie wyżej wymienionego okresu 18 miesięcy oraz pod warunkiem wywiązania się przez Partnera z ustalonych w umowie minimalnych ilości aktywnych systemów PocketECG Umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

W związku z udzieleniem przez Spółkę wyłączności, z wyłączeniem jednego podmiotu, który Emitent ma prawo dodatkowo wyznaczyć do dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Meksyku, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 21.034.514,52 zł według średniego kursu USD/PLN z tabeli NBP z dnia 10.11.2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form