Szukaj
Close this search box.

40/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

40/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

Raport bieżący: 40/2015

Data: 30.11.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie akcjonariusza posiadającego 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Akcjonariusz”), umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r., punkt 6 porządku obrad w następującym brzmieniu: „6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki”

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r., uzupełniony o punkt porządku obrad wprowadzony przez Akcjonariusza, jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,
6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje otrzymane od Akcjonariusza uzasadnienie do nowego punktu porządku obrad:
„Zmiana Statutu ma na celu rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez zobowiązanie Zarządu Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności, zgodnie z art. 384 § 1 ksh”.

Dodatkowo, Akcjonariusz zapowiedział zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego wprowadzonego punktu porządku obrad.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form