Szukaj
Close this search box.

34/2023 Przyjęcie ostatecznych wartości godziwych rozliczenia wniesienia aportu zg. z MSSF w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

Raport bieżący nr: 34/2023

Data: 25.11.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”; “Emitent”), w ślad za przekazaną informacją o prowizorycznym ujęciu wartości godziwych nabytych aktywów i przejętych zobowiązań aportu Kardiolytics Inc. (“Kardiolytics”) zgodnie z wymogami MSSF, opublikowaną raportem bieżącym Emitenta nr 11/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., niniejszym przekazuje informację o przyjęciu ostatecznej wartości tych aktywów i zobowiązań Kardiolytics Inc. (“Kardiolytics”) w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd informuje, że po przeprowadzeniu analiz dot. ujęcia w sprawozdaniach finansowych tych wartości , przy wsparciu Rady Nadzorczej Spółki i po rozmowach z przedstawicielami audytora, podjął decyzję o ostatecznym ich ujęciu w jego ocenie zgodnie z najbardziej ostrożnościową i rygorystyczną interpretacją MSR oraz MSSF, a księgowania wynikające z wyceny mają charakter nie gotówkowy.

W raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2023 (“Raport”) Zarząd Spółki wskazał, że w sprawozdaniu skonsolidowanym zgodnie z pkt. 45 MSSF 3 Spółka zastosowała prowizoryczne rozliczenie wniesienia aportu i planuje dokonać ostatecznego rozliczenia w okresie 12 miesięcy od dnia transakcji nabycia 100% akcji w Kardiolytics w wyniku umowy zawartej 8 listopada 2022 r. przewidującej emisję 4 976 384 akcji Spółki w zamian za wkład gotówkowy 13,8 mln zł oraz aport 100% akcji Kardiolytics, zgodnie z RB nr 66/2022 z 16.11.2022 r. (“Transakcja”), czyli do listopada 2023 roku.

Zarząd Spółki informuje, że przyjmuje oszacowane i przyjęte prowizorycznie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2022 r. wartości nabytych aktywów i przejętych zobowiązań oraz goodwillu jako wartości ostateczne, które wynoszą: wartość technologii VCAST 41,1 mln zł, łączna wartość aktywów 41,6 mln zł, wartość zobowiązań 9,8 mln zł, aktywa netto 31,8 mln zł, wartość firmy (goodwill) 18,2 mln zł, takie ujęcie oznacza brak korekt wyceny tych wartości w sprawozdaniach wobec wartości raportowanych na 31 grudnia 2022 r.

Spółka wyjaśnia, że wskazane kwoty i sposób ich prezentacji zostały zaprezentowane w sposób zgodny z odpowiednimi międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF) dotyczącymi ujęcia księgowego aportu przy tego rodzaju transakcjach i nie jest to wycena wartości rynkowej aportu.

Zarząd przypomina zgodnie z informacją w Raporcie, że korekty i zmiany wartości aktywów i pasywów Kardiolytics oraz kapitałów wynikające z przyjętego podejścia zarówno w sprawozdaniach jednostkowych, jak i skonsolidowanych są księgowaniami niegotówkowymi, wynikającymi z przyjęcia najbardziej ostrożnościowej interpretacji zapisów MSSF i nie mają wpływu na przepływy pieniężne ani nie wynikają z oceny statusu rozwoju technologii opartej na wykorzystaniu sztucznej inteligencji VCAST w Kardiolytics, ani jej potencjału.

Zarząd podtrzymuje dotychczasową ocenę, że projekt VCAST w Kardiolytics jest realizowany zgodnie z założeniami Spółki prezentowanymi w raportach bieżących Emitenta, w tym m.in. o uzyskanie przez Kardiolytics kolejnego patentu dot. technologii VCAST, zgodnie z RB nr 10/2023 z 3 kwietnia 2023 r. oraz o rozpoczęciu procesu certyfikacji EU/MDR tej technologii zgodnie z RB nr: 27/2023 z 3 października 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form