Szukaj
Close this search box.

32/2023 Informacja o otrzymaniu przez Medicalgorithmics S.A. wypowiedzenia Umowy z React

Temat: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii

Raport bieżący nr: 32/2023

Data sporządzenia: 22 października 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 21 października 2023 r. pisma informującego o wypowiedzeniu Spółce umów dotyczących współpracy z podmiotami z Grupy React z dniem 31 grudnia 2023 r. Wypowiedzenie dotyczy następujących umów: (i) Umowy o świadczenie usług dodatkowych, która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2022 r. zawartej pomiędzy Cinco Reals, LLC (n/k/a React Health Holdings, LLC) (“React”) a Spółką; (ii) Umowy Wsparcia obowiązującej od dnia 28 lipca 2022 r. pomiędzy React, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (“MediLynx”) i Spółką, zmienioną aneksem do Umowy Wsparcia i Licencji z dnia 2 lutego 2023 r. oraz powiązanej Umowy o Wsparciu Biznesowym; (iii) Umowy Licencyjnej Własności Intelektualnej obowiązującej od dnia 28 lipca 2022 r., zawartej pomiędzy React, Medi-Lynx i Spółką, zmienioną aneksem; (iv) Umowy Wsparcia obowiązującej od dnia 2 lutego 2023 r., zawartej pomiędzy Medicomp, Inc. (“Medicomp”), React oraz Spółką i powiązanej Umowy o Wsparciu Biznesowym; (v) Umowy Licencyjnej Własności Intelektualnej obowiązującej od dnia 2 lutego 2023 r. pomiędzy React, Medicomp oraz Spółką (dalej łącznie jako „Umowy z React”). Rozwiązanie Umów z React zgodnie z wypowiedzeniem ma nastąpić ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 r. Do końca Q2 2023 Grupa React była jedynym klientem Spółki w USA generującym przychody na tym rynku, struktura terytorialna przychodów z wyszczególnieniem przychodów z USA została opublikowana w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r., dodatkowo przychody te maleją sukcesywnie pozostając powyżej poziomów minimalnych określonych w Umowach z React (por. Raport bieżący nr 52/2022 z 28 lipca 2022 r.). Dodatkowo Spółka prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnej kontynuacji współpracy z React od 2024 r.

Zarząd ocenia powyższe zdarzenie w kontekście przyjętej i realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju na lata 2023 – 2026 oraz informuje, że przyjęta przez Emitenta strategia i realizowany plan działania uwzględniał i przygotowywał Spółkę na powyższe ryzyko wypowiedzenia Umów z React na rynku amerykańskim związane z wypowiedzeniem wyłączności na korzystanie z technologii Spółki i zmianą strategii na tym rynku. W konsekwencji, Zarząd ocenia, że Emitent jest przygotowany na zakończenie współpracy z React.

Od drugiego kwartału br. Spółka pozyskuje nowych partnerów (o czym informowała w szeregu informacji prasowych oraz raportów bieżących) w modelu bez wyłączności terytorialnej oferując alternatywnie korzystanie z oprogramowania oraz algorytmów AI Spółki do integracji z infrastrukturą kontrahenta lub kompletnego rozwiązania, czyli systemu PocketECG obejmującego urządzenie PocketECG oraz oprogramowanie PC Client do analizy danych EKG oferującego jedną z najwyższych dostępnych na rynku skuteczność diagnostyczną. W efekcie Spółka podpisała już dwie umowy z nowymi klientami o statusie IDTF w USA na wykorzystanie oprogramowania oraz algorytmów AI po integracji oraz umowę z kolejnym klientem, IDTF w organizacji na dostarczenie kompletnego systemu PocketECG składającego się z urządzeń oraz oprogramowania do analizy EKG, klient zamówił już 200 urządzeń (por. RB 28/2023 z 5 października 2023 r).

Dodatkowo, w ramach realizacji nowej strategii Spółka zawarła dwa istotne porozumienia ze znaczącymi partnerami. Zgodnie z opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym nr 30/2023 z dnia 10 października br. Spółka zawarła umowę z notowaną na NASDAQ spółką technologiczną, która jest jednym z 3 największych podmiotów w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim. Umowa przewiduje integrację i ocenę technologii Spółki w celu oceny możliwości zawarcia umowy partnerskiej, a pod warunkiem pozytywnej oceny integracji Spółka zapewni certyfikację wykonanej integracji z urządzeniem partnera.

Ponadto, 20 października br. Spółka zawarła porozumienie z publicznie notowanym globalnym dostawcą, jednych z najlepiej ocenianych urządzeń do diagnostyki arytmii zakładające integrację oprogramowania Spółki z urządzeniami partnera w celu przeprowadzenia testów pilotażowych dla oceny efektywności i korzyści z zastosowania oprogramowania Spółki pod kątem potencjalnej długoterminowej współpracy stron w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych do diagnostyki arytmii, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 31/2023 z dnia 20 października 2023 r.

Zarząd ocenia, że każda z powyższych umów w przypadku doprowadzenia do zawarcia długoterminowej umowy o współpracy może być istotnie korzystniejsza, w tym dająca z czasem wyższe przychody niż Umowa z React.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form