Szukaj
Close this search box.

44/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014

44/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014

Raport bieżący: 44/2014

Data: 23.12.2014

Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy przypadający na okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z wybranym podmiotem stosownej Umowy. Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Wybranym biegłym rewidentem jest Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański- Sałajczyk z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych powadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3835. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi .

Spółka informuje, iż w przeszłości nie korzystała z usług wybranego podmiotu Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański- Sałajczyk. Zmiana podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki spowodowana jest zmianą zakresu działalności podmiotu który poprzednio dokonywał badania oraz zaprzestaniem świadczenia przez ten podmiot tego typu usług.

Szczegółowa podstawa prawna:

Par. 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form