Szukaj
Close this search box.

38/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

38/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport Bieżący 38/2018

Data: 4.12.2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU”) z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj.:

  1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
  2. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
  3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,
  4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny,

(„Fundusze TFI PZU”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1. pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 512 z późniejszymi zmianami, „Ustawa o Ofercie”), że w wyniku rozliczenia w dniu 3 grudnia 2018 r. zbycia 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Spółki, w transakcjach zwykłych dokonanych w dniu 29 listopada 2018 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 182 928

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,0721%

Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 182 928

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,0721%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 177 928

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,9335%

Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 177 928

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9335%

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:

  • Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;
  • Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;
  • TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form