Szukaj
Close this search box.

34/2017 Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

34/2017 Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 34/2017

Data: 8.12.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27 listopada 2017 r. na podstawie uchwały nr 3/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2017 r., której treść została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 6 października 2017 r.

Zmianie uległ § 20 pkt 11 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
„powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza,“

Nowe brzmienie:
„powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego to umożliwiają, zadania Komitetu Audytu wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza; Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu; wymogi odnośnie kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadania i uprawnienia Komitetu Audytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego;”

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form