Szukaj
Close this search box.

48/2022 Informacja dotycząca uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej

Informacja dotycząca uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej

Raport bieżący nr: 48/2022

Data sporządzenia: 26.07.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), z uwagi na pojawiające się pytania od inwestorów, przedstawia poniżej stanowisko dotyczące punktów 7 – 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.

Z uwagi na niepodjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r., („ZWZ”) uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 (łącznie jako „Sprawozdania Finansowe”) istnieje konieczność powtórzenia głosowania w przedmiocie ich zatwierdzenia.W konsekwencji podjęta podczas ZWZ uchwała o pokryciu straty za rok 2021 jest bezskuteczna i wymaga uchylenia oraz ponownego poddania jej pod głosowanie.

Zarząd informuje, że od momentu publikacji Sprawozdań Finansowych nie korygował ich, w szczególności do takich korekt nie doszło w wyniku niepodjęcia uchwał o zatwierdzeniu Sprawozdań Finansowych podczas ZWZ. W ocenie Zarządu Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone rzetelnie i są zgodne ze stanem faktycznym.

Stanowisko Zarządu zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która wykonując czynności wykraczające poza należytą staranność, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań Finansowych i w konsekwencji sformułowała odpowiednie wnioski znajdujące się w jej oświadczeniach z dnia 28 kwietnia 2022 roku, wymaganych przy publikacji raportów okresowych przez przepisy prawa. Dokumenty te, wraz z treścią zatwierdzających je uchwał Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przypomina, że w sporządzonych sprawozdaniach z badania Sprawozdań Finansowych audytor odmówił wyrażenia opinii o Sprawozdaniach Finansowych, pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących każdej z niepewności opisanych w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii, gdyż uznał, że nie jest możliwe, aby sformułować opinię na temat Sprawozdań Finansowych ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na te Sprawozdania Finansowe. Dodatkowo, Audytor stwierdził, w sekcji Kluczowe sprawy badania, że poza kwestiami opisanymi w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii, nie występują inne kluczowe sprawy badania, w tym najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, wymagające przedstawienia w sprawozdaniach z badania.

Zarząd Spółki wskazał w nocie 2.1. dodatkowych not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocie 4.1. dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, że sprawozdania te zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki i Grupy z uwzględnieniem znaczącej niepewności co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę i Grupę. W notach tych Zarząd Spółki opisał te niepewności oraz podjęte przez Zarząd działania oraz inne kwestie mające zapewnić kontynuację działalności Spółki i Grupy oraz wpływ tych niepewności na wycenę aktywów i pasywów wykazanych w Sprawozdaniach Finansowych.

Zarząd dodatkowo zwraca uwagę, że w przypadku finalizacji transakcji dotyczącej sprzedaży Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) wraz z umowami towarzyszącym, w tym Umowy Wsparcia, o których to transakcjach Spółka informowała w drodze publikacji raportów bieżących (RB 30/2022 oraz RB 47/2022) będzie możliwe zastosowanie innego podejścia w zakresie opisu kontynuacji działalności niż miało to miejsce w Sprawozdaniach Finansowych. W konsekwencji audytor nie powinien mieć wątpliwości, co do możliwości sformułowania opinii w przyszłych okresach.

W ocenie Zarządu, to co podkreślał już w publikowanych raportach bieżących, transakcja pozwoli Spółce powrócić do modelu działania w USA sprzed nabycia Medi-Lynx, czyli świadczenia usług i dostaw technologii z powodzeniem rozwijanego dziś na rynkach poza USA notującego wzrosty sprzedaży w tempie ponad 30% rocznie.

W ocenie Zarządu realizacja opisanej transakcji, może przynieść korzyści dla Spółki powodujące zabezpieczenie jej płynności, przy założeniu realizacji pozostałych założeń planu finansowego.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 i 35/2021 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, Zarząd informuje, że Zarząd w dalszym ciągu będzie poszukiwał opcji finansowania oraz możliwości rozwoju dla grupy kapitałowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form