Szukaj
Close this search box.

31/2018 Otrzymanie przez spółkę zależną opinii doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie oraz podjęcie przez spółkę zależną decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie

31/2018 Otrzymanie przez spółkę zależną opinii doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie oraz podjęcie przez spółkę zależną decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie

Raport bieżący nr: 31/2018

Data: 21.08.2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do opóźnionego raportu bieżącego nr 30/2018 opublikowanego w dniu 21 sierpnia 2018 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) otrzymała opinię doradców podatkowych zleconą po otrzymaniu przez Medi-Lynx protokołu Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie, USA (ang. Texas Comptroller of Public Accounts) („Urząd”) z kontroli podatkowej („Protokół”) prowadzonej przez Urząd w zakresie podatków od sprzedaży oraz podatku akcyzowego (ang. limited sales, excise and use tax) płatnych w Teksasie, za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z Opinią:

– część stwierdzonych zobowiązań podatkowych w kwocie 395.951,97 USD („Zobowiązanie A”) wraz z odsetkami na dzień 14 sierpnia 2018 r. w wysokości 35.369,92 USD, tj. łącznie 431.321,89 USD jest należna i powinna zostać zapłacona,

– zdecydowana większość stwierdzonych zobowiązań podatkowych w kwocie 1.310.058,02 USD („Zobowiązanie B”) wraz z odsetkami na dzień 14 sierpnia 2018 r. w wysokości 117.025,93 USD, tj. łącznie 1.427.083,95 USD, zdaniem doradców podatkowych, jest nienależna, gdyż została naliczona od usług monitorowania sygnału EKG pacjenta, które to usługi nie podlegają opodatkowaniu. Wyłączenie wynika wprost z przepisów prawa stanu Teksas, które stwierdzają iż „Wszelka sprzedaż informacji pochodzących głównie z badań laboratoryjnych, medycznych, testów lub jakiejkolwiek podobnej metody bezpośredniej obserwacji zjawisk fizycznych nie podlega opodatkowaniu.” Zapis sygnału EKG pacjentów z monitoringu urządzeniem PocketECG jest w opinii doradców podatkowych informacją pochodzącą z wyników badań medycznych. Tym samym opodatkowanie usług monitorowania urządzeniem PocketECG jest według Opinii ewidentnym błędem.

Opinia potwierdziła stanowisko Medi-Lynx o istotnych nieprawidłowościach w ustaleniach Urzędu. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu Opinii, Medi-Lynx zgodnie z rekomendacją doradców podatkowych oraz po konsultacji ze Spółką w dniu 21 sierpnia 2018 r. podjęło następujące decyzje:

– Medi-Lynx niezwłocznie ureguluje Zobowiązanie A wraz z odsetkami oraz zawiąże rezerwę dotyczącą tego zobowiązania obciążającą jej wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r.

– Medi-Lynx złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (ang. the Statement of Grounds and Request for Redetermination) w części dotyczącej Zobowiązania B. Złożenie wniosku wstrzymuje wykonalność postanowień zawartych w protokole pokontrolnym. Z uwagi na znaczące wątpliwości co do prawidłowości ustaleń Urzędu w zakresie Zobowiązania B, Medi-Lynx nie zamierza zawiązywać rezerwy dotyczącej tego zobowiązania obciążającej jej wynik finansowy. Do dnia zapłaty zobowiązania podatkowego naliczane są odsetki.

Pierwszy etap procedury odwoławczej toczy się przed organami administracji publicznej. Etap ten może zakończyć się zawarciem ugody lub wydaniem decyzji przez Urząd. Decyzja Urzędu staje się wykonalna, jednak podmiot, którego dotyczy decyzja ma prawo wnieść sprawę do sądu.

Spółka będzie informowała o istotnych etapach postępowania odwoławczego w odrębnych raportach bieżących.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form