Szukaj
Close this search box.

30/2018 Opublikowanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania przez spółkę zależną protokołu z kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

30/2018 Opublikowanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania przez spółkę zależną protokołu z kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

Raport bieżący nr: 30/2018

Data: 21.08.2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 22:10 Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o następującej treści:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) otrzymała protokół z kontroli podatkowej („Protokół”) prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie, USA (ang. Texas Comptroller of Public Accounts) („Urząd”).
Kontrola podatkowa („Kontrola”) była prowadzona w zakresie podatków od sprzedaży oraz podatku akcyzowego (ang. limited sales, excise and use tax) płatnych w Teksasie, za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.

W wyniku Kontroli stwierdzono potencjalne zobowiązanie podatkowe po stronie Medi-Lynx w kwocie 1.706.009,99 USD wraz z odsetkami na dzień 14 sierpnia 2018 r. w wysokości 152.395,85 USD, tj. łącznie 1.858.405,84 USD.

Protokół nie jest dokumentem rozstrzygającym sprawę. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń z Protokołu w wyniku ewentualnej decyzji Urzędu, a następnie utrzymania ewentualnej decyzji przez sądy stanu Teksas, Medi-Lynx zobowiązany będzie do zapłaty ww. zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami należnymi na dzień płatności.

Medi-Lynx ma prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd do dnia 15 października 2018 r. Medi-Lynx nie zgadza się z większością ustaleń Protokołu i zamierza podjąć odpowiednie kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Medi-Lynx ustaleń. W tym celu, Medi-Lynx zlecił profesjonalnym doradcom podatkowym sporządzenie opinii prawnej w zakresie zasadności wyników Kontroli i podstaw do zaskarżenia Protokołu.

Medi-Lynx spodziewa się otrzymania ww. opinii doradców podatkowych do dnia 20 sierpnia 2018 r. Spółka będzie informowała o wynikach opinii oraz dalszych istotnych etapach postępowania w odrębnych raportach bieżących.

Ze względu na wysokość potencjalnego zobowiązania podatkowego, Spółka uznaje niniejszą informację za istotną.”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form