Szukaj
Close this search box.

9/2024 Zgłoszenie kandydatury Przemysława A. Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr: 9/2024

Data sporządzenia: 22.05.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Biofund Capital Management LLC („BioFund”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki:

1. zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku, do punktu 16 porządku obrad tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz
2. zgłoszenie kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ad. 1. Uzasadnienie żądania:

W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Proponowany projekt uchwały dotyczący wyboru Członka Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki) i jest zgody z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad.

Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.
Pan Przemysław Aleksander Schmidt jest managerem z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym z wykształceniem prawniczym (ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987) oraz złożył egzaminy: sędziowski i radcowski). BioFund przekazuje wraz z projektem uchwały życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.

Ad. 2. Zgłoszenie kandydatury:

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Ponadto kandydat złożył Spółce oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z wymogiem zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz życiorys kandydata.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT życiorys

CV-PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT ENG

Projekt uchwały

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form