Szukaj
Close this search box.

9/2019 Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millennium S.A.

9/2019 Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 9/2019

Data: 18.04.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. został uruchomiony kredyt obrotowy zaciągnięty przez Spółkę w Banku Millennium S.A. („Bank”), w kwocie 19 000 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) („Kredyt”).

Kredyt został zaciągnięty w celu częściowego sfinansowania wykupu obligacji serii A na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę w 2016 roku („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 21 kwietnia 2019 r. Spółka sfinansuje pozostałą część kwoty wykupu Obligacji, tj. 31 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) ze środków własnych.

Zgodnie z zawartą umową kredytową, Kredyt będzie spłacany w 24 ratach miesięcznych, z ostatecznym terminem spłaty 11 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie będzie stanowiło sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M oraz marży Banku.

Kredyt został uruchomiony w następstwie spełnienia przez Spółkę w dniu 18 kwietnia 2019 r. wszystkich warunków uruchomienia Kredytu przewiedzianych w umowie kredytowej, w tym ustanowienia następujących zabezpieczeń:

– zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na akcjach na okaziciela Spółki, należących do Prezesa Zarządu Pana Marka Dziubińskiego, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, w liczbie 400 000 (czterysta tysięcy) („Zastaw”);

– notarialne oświadczenie Pana Marka Dziubińskiego o poddaniu się na rzecz Banku rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 k.p.c. z mienia obciążonego Zastawem, w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi na podstawie Umowy, do maksymalnej kwoty 30 400 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych) („Oświadczenie”);

– notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 30 400 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych).

Ponadto, na mocy umowy z dnia 18 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą Spółki, a Prezesem Zarządu Panem Markiem Dziubińskim, Spółka zobowiązała się, że w przypadku ewentualnego odwołania Pana Marka Dziubińskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki lub nie powołania go do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na następną kadencję („Zdarzenie”), Spółka zapewni, że Pan Marek Dziubiński zostanie zwolniony przez Bank z wszelkiej odpowiedzialności jego majątkiem osobistym wynikającej z ustanowionego Zastawu oraz złożonego Oświadczenia. Powyższe zobowiązanie Spółka powinna spełnić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia Zdarzenia.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form