Szukaj
Close this search box.

9/2017 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w roku obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych

9/2017 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w roku obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych

Raport bieżący: 9/2017

Data: 30.05.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych.
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2017 r. nr 03/05/2017:

1. Zarząd Spółki rekomenduje następującą wysokość dywidendy za rok obrotowy 2016:

– 2,00 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu
finansowym Spółki za rok obrotowy 2016;

oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 poniżej, Intencją Zarządu jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50%
skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia
pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

3. W przypadku faktycznych lub przewidywanych potrzeb kapitałowych Spółki o znacznej wartości, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe 2017, 2018 lub 2019,
mogą zostać ustalone na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

4. Z uwagi na treść warunków emisji emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w szczególności obligacji, możliwość przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany
rok obrotowy 2017, 2018 lub 2019 na wypłatę dywidendy może zostać wyłączona lub ograniczona;

5. Na ostateczną rekomendację Zarządu dotyczącą podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej wpływ będzie miała sytuacja rynkowa, finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz związane
z nimi zapisy dotyczące nie przekraczania określonego poziomu zadłużenia;

6. Zarząd będzie rekomendował dni, według których ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzania tego procesu.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz za kolejne lata obrotowe będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form