Szukaj
Close this search box.

7/2019 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

7/2019 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 7/2019

Data: 22.03.2019 r.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. („PTE PZU”) w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 512 z 2018 r. z późn. zm.).

PTE PZU zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 19 marca 2019 roku transakcji kupna 5 250 (pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji Emitenta na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 21 marca 2019 roku, OFE PZU osiągnął więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 360 158 akcji Spółki, co stanowiło 9,99% jej kapitału zakładowego oraz 360 158 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 365 408 akcji Spółki, co stanowi 10,13% jej kapitału zakładowego oraz 365 408 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

OFE PZU poinformowało, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt. 6 ww. ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form