Szukaj
Close this search box.

66/2022 Podsumowanie oferty akcji Spółki serii I, serii J, serii K oraz serii L

Podsumowanie oferty akcji Spółki serii I, serii J, serii K oraz serii L

Raport bieżący nr: 66/2022

Data: 16.11.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę prywatną akcji na okaziciela serii I, akcji imiennych serii J, akcji imiennych serii K oraz akcji imiennych serii L (łącznie „Akcje”), emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r. („Uchwała”):

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 08 listopada 2022 r.
 2. Data przydziału Akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez zaoferowanie Akcji wyłącznie spółce Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) („Biofund”) zgodnie z postanowieniami Uchwały. W związku z powyższym, nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 08 listopada 2022 r.
 3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Oferta prywatna obejmowała 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L.
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj oferty (oferta prywatna dokonywana w trybie subskrypcji prywatnej) redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczba Akcji, na które złożono zapis oraz liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje, jak również nie dokonywano przydziału Akcji. W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia Akcji z dnia 08 listopada 2022 r. Biofund objęła 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L.
 6. Cena po jakiej Akcje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:

Cena emisyjna Akcji wynosiła 44,27 PLN za każdą Akcję.

Akcje zostały opłacone:

– częściowo wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 13.807.810,28 PLN;

– częściowo wkładem niepieniężnym w postaci 1.500 akcji w kapitale zakładowym Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma (USA) („Kardiolytics”), których wartość godziwa ustalona zgodnie z wyceną sporządzona przez BakerTilly TPA sp. z. o.o. wynosi 44.890.589 USD. Przedmiotowa wycena wkładu niepieniężnego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje i liczba osób, którym przydzielono Akcje: Wszystkie Akcje zostały objęte przez jeden podmiot – Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA).
 2. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta.
 3. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ich ceny emisyjnej) wyniosła 220.304.519,68 PLN.
 4. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: 440.563,00 PLN, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 440.563,00 PLN;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;

d) promocji oferty – nie dotyczy.

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartością nominalną.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jedną Akcję: 0,09 PLN.

Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z Uchwałą, Akcje – po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz po spełnieniu warunków ich dopuszczenia do obrotu – będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form