Szukaj
Close this search box.

60/2022 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 § 6. Kodeksu spółek handlowych.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 §  6. Kodeksu spółek handlowych.

Raport bieżący nr 60/2022

Dnia: 21 października 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadane w dniu 20 października 2022 r. przez akcjonariusza Spółki UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny w trybie art. 428 §  6. Kodeksu spółek handlowych:

Pytanie nr 1: czy Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. podjęła uchwałę opiniującą transakcję polegającą na objęciu nowo emitowanych akcji Spółki w liczbie stanowiącej 49,99% kapitału zakładowego Spółki przez Biofund Capital Management LLC?

Odpowiedź nr 1: Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 1 października 2022 r. uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zawarcia przez Spółkę przedmiotowej transakcji polegającej na objęciu przez Biofund Capital Management LLC nowo emitowanych akcji Spółki.

Pytanie nr 2: czy Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji dla NWZA w odniesieniu do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu (projekt Uchwały nr 4/10/2022 z dnia 28 października 2022 r. NWZA Medicalgorithmics S.A.)?

Odpowiedź nr 2: Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 1 października 2022 r. uchwałę w sprawie wyrażania pozytywnej opinii odnośnie wszystkich proponowanych przez Zarząd projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r., w tym projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, J, K i L w związanego z planowaną transakcją z Biofund Capital Management LLC.

Pytanie nr 3: czy możemy prosić o przesłanie ewentualnych kopii takich uchwał?

Odpowiedź nr 3: Spółka informuje, że ww. uchwały Rady Nadzorczej zawierają szereg informacji szczegółowych, których ujawnienie mogłoby naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, a które jednocześnie – w zasadnym rozumieniu Spółki – nie stanowią informacji koniecznych do zapewnienia akcjonariuszom należytego rozpoznania w zakresie spraw przewidzianych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r. Tym samym, w szczególności na podstawie art. 428 § 2 k.s.h., Spółka zobowiązana jest odmówić przekazania akcjonariuszowi kopii przedmiotowych uchwał Rady Nadzorczej,

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form