Szukaj
Close this search box.

6/2022 Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w tym statusu przeglądu opcji strategicznych

Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w tym statusu przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący nr 6/2022

Data: 04.02.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 i 35/2021 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie aktualnego stanu i sytuacji operacyjnej spółek Emitenta.

Prowadzone działania mające na celu zwiększenie sprzedaży na rynku amerykańskim skutkują widocznym wzrostem sprzedaży generowanej na rynku amerykańskim – w 2021 roku Medi-Lynx zwiększył liczbę wysoko opłacalnych badań o 18% (patrz RB nr 1/2022). Sprzedaż na rynku globalnym (poza USA) utrzymuje obserwowane wcześniej tempo wzrostu do 20% r/r (przy wzroście przychodów z usług do 40%), a liczba badań EKG pacjentów zainicjowanych na tym rynku w 2021 roku, która wyniosła 83,4 tys., przekroczyła liczbę wniosków od ubezpieczycieli złożonych w USA, która wyniosła 70,7 tys.

Jednakże, w związku z tym, że dotychczasowe założenia, dotyczące planowanego na 2022 r. wolumenu świadczonych badań, okazały się zbyt optymistyczne, po zmianie kierownictwa w spółce zależnej Emitenta – Medi-Lynx (por. RB nr 2/2022), dokonano rewizji tych założeń. W efekcie rewizji podległy także planowane wpływy pieniężne z rynku USA.

Zrewidowane oczekiwania, dotyczące tempa wzrostu przychodów generowanych w USA, kosztów ponoszonych na produkcję urządzeń oraz rozwój technologii, wskazują na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie najbliższych miesięcy. Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe Grupy na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. mieszczą się w przedziale 3,0 – 5,0 mln USD, w zależności m.in. od tego, jak kształtować się będzie liczba i rodzaj świadczonych badań, poziom kosztów operacyjnych i nakładów. Potrzeby te istnieją pomimo pozyskania środków z emisji akcji serii H.

W związku z powyższym Zarząd prowadzi intensywne działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, których celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności Grupy.

W ramach tych działań Zarząd Spółki:

– zbada możliwości pozyskania inwestora dla Grupy, sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów Grupy,

– kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego, w tym o wysokim koszcie, oraz

– zwoła NWZ, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które nie będzie wymagało publikacji prospektu.

Wyżej wymienione działania prowadzone są ze wsparciem i przy udziale Rady Nadzorczej Emitenta.

Równolegle Zarząd Emitenta przygotowuje Grupę na wariant braku możliwości pozyskania finansowania w niezbędnej wysokości. W konsekwencji, w celu utrzymania płynności finansowej, Zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową, przy jednoczesnej kontynuacji poszukiwania niezbędnego finansowania dla Grupy.

W każdym z rozpatrywanych scenariuszy Grupa zakłada utrzymanie i rozwój obecnie działających urządzeń i usług, w tym dostarczenie P4 PocketECG na rynek globalny.

Rewizja szacunków jest podstawą do przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości aktywów. Testy te będę przeprowadzane z uwzględnieniem różnych wariantów, ostateczne wyniki i konkluzje co do wyboru wariantu i kwoty ewentualnych odpisów będą znane po ich zakończeniu w tym z uwzględnieniem szacunkowych wyników lutego i marca b.r.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form