Szukaj
Close this search box.

6/2017 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu

6/2017 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu

Raport bieżący: 6/2017

Data: 12.04.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 marca 2017 r., na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10 z dnia 26 lutego 2016 r., której treść została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A
wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r., której treść została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., oraz (ii) zmiany w Statucie Spółki polegającej na:
dodaniu § 8 w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.”

oraz zmianie numeracji dotychczasowych § 8 do § 33 odpowiednio na § 9 do § 34.

Do niniejszego raportu Spółka załącza tekst jednolity Statutu uwzględniający nowo zarejestrowane zmiany.

W związku z rejestracją powyższych zmian Statutu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki nie uległy zmianie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 360.652,60 zł, natomiast ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki wynosi 3.606.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form