54/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 54/2021

Data: 15.12.2021 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. powziął informację o wpisaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 432 782,90 PLN do kwoty 497 638,50 PLN na skutek emisji 648 556 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Podwyższenie kapitału zostało zrealizowane na podstawie Uchwały nr 11/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii HH i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4 976 385, natomiast kapitał zakładowy Spółki składa się z 4 976 385 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 1.747.200 akcji zwykłych serii A, 508.200 akcji zwykłych serii B, 236.926 akcji zwykłych serii C, 929.600 akcji zwykłych serii D, 33.600 akcji zwykłych serii E, 151.000 akcji zwykłych serii F, 721.303 akcji zwykłych serii G, 648.556 akcji zwykłych serii H.

Jednocześnie zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 5 ust. 1 i 2  Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 497.638,50 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy).

2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 4.976.385 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) zwykłych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji serii A,

b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji serii B,

c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji serii C,

d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji serii D,

e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji serii E,

f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F,

g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje serii G,

h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii H.”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form