Szukaj
Close this search box.

53/2022 Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku

Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku

Raport bieżący nr: 53/2022

Data sporządzenia: 23.09.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. podjął decyzję o rozpoznaniu w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 r., opisanego w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki za 2021 rok, zobowiązania warunkowego z tytułu udzielonego w 2016 roku poręczenia oprocentowanego weksla własnego spółki zależnej Medicalgorithmics US Holding Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Holding”) zabezpieczającego zobowiązania z tytułu nabycia przez Holding spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) od spółki Medi-Lynx Monitoring Inc., która zbyła na rzecz Grupy Emitenta udziały w Medi-Lynx.

Rozpoznane zobowiązanie opiewa na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł) i odpowiada wartości poręczonego zobowiązania na dzień publikacji sprawozdania półrocznego na 30 czerwca 2022 r. tj. dnia 29 września 2022 r. Rozpoznane zobowiązanie obciąża koszty finansowe w drugim kwartale 2022 r. oraz zostało wykazane w części jako krótko (4,0 mln zł) i długoterminowe (3,3 mln zł),  inne zobowiązania finansowe w bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 r.

Rozpoznanie w/w zobowiązania wg. szacunków Emitenta będzie skutkować przekroczeniem określonego w umowie o kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A.  („Bank”) kowenantu (wskaźnik długu netto zdefiniowany jako zob. finansowe minus gotówka do EBITDA zdefiniowana jako zysk ze sprzedaży powiększony o amortyzację) wymaganego na poziomie min. 3,0 tegoż wskaźnika. Spółka wystąpiła do Banku z wnioskiem o weryfikację tego faktu, jego konsekwencji oraz o odstąpienie od stosowania przewidzianych umową sankcji z tego tytułu polegających na podwyższeniu marży kredytu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kowenant nie był przekroczony. Na dzień 20 września 2022 roku dostępny limit kredytowy wynosił 2,6 mln zł, z którego wykorzystano na dzień 20 września 2022 roku 2,4 mln zł.

Emitent zwraca uwagę, że zobowiązanie to, w kwotach wymagalnych, jest od momentu jego powstania ujawniane jako zobowiązanie finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Rozpoznanie tego zobowiązania w bilansie jednostkowym Emitenta wynika z faktu, że po sprzedaży Medi-Lynx, wobec trwającej niepewności co do otrzymania przez Holding zmiennych składników ceny za zbycie Medi-Lynx (które zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 47/2022), Holding może nie mieć własnych środków na spłatę zobowiązania z tytułu nabycia Medi-Lynx i efektywnie będzie musiało być ono finansowane przez Emitenta na mocy udzielonego poręczenia.

Treść weksla i poręczenia została zmieniona w dniu 15 lipca 2022 r., jak zostało to szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 47/2022.  Na chwilę obecną, spłaty zadłużenia  ustalone są w równych, comiesięcznych ratach po 75 tys. USD miesięcznie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 1 maja 2024 roku, a następnie w równych ratach po 59 tys. USD miesięcznie, do czasu spłaty całości zadłużenia do maja 2025 roku.

Spółka wskazuje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2022, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku opublikowany będzie przez Spółkę w dniu 29 września 2022 roku.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form