Szukaj
Close this search box.

52/2021 Informacja o zawarciu umów objęcia akcji zwykłych serii H

Raport bieżący nr 52/2021

Data: 3 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 oraz wcześniejszych raportów dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H („Akcje Serii H”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła informację o przyjęciu przez inwestorów złożonych przez Spółkę ofert objęcia łącznie 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H, w związku z czym Spółka niniejszym informuje, że zawarła z inwestorami umowy objęcia 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii H i ceny emisyjnej Akcji Serii H wynoszącej 18,00 (osiemnaście) złotych za jedną Akcję Serii H, w wysokości 11.674.008,00 zł  (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiem złotych 00/100).

Zarząd Emitenta ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii H zostały wniesione w całości.

Doradcami przy ofercie Akcji Serii H Spółki byli: (i) Q Securities S.A. , który pełnił funkcję Menedżera Oferty i Prowadzącego Księgę Popytu oraz (ii) CC Group sp. z o.o., który pełnił funkcję doradcy finansowego Spółki.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa

w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form