Szukaj
Close this search box.

5/2022 Podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Raport bieżący nr 5/2022

Data: 31.01.2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do wcześniejszych raportów bieżących dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H (“Akcje Serii H”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji Akcji Serii H.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 15 – 24 listopada 2021 r., natomiast umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte do dnia 3 grudnia 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Zarząd Spółki dokonał przydziału Akcji Serii H w dniu 3 grudnia 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było do 865.565 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) Akcji Serii H.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H na podstawie umów objęcia Akcji Serii H.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach Oferty objęto i przydzielono 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H na podstawie umów objęcia Akcji Serii H.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje Serii H były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 18,00 PLN (osiemnaście złotych 00/100) za jedną Akcję Serii H.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii H.
W ramach Oferty objęto 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H na podstawie umów objęcia Akcji Serii H.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Akcje Serii H przydzielono 11 osobom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 11.674.008,00 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiem złotych 00/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 581 850,20 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocji oferty: nie dotyczy,

e) inne: 33 481,06 PLN.

Łączne wymienione wyżej koszty wyniosły 615 331,26 PLN (sześćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 26/100).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji Akcji Serii H zostały rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży Akcji Serii H o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 615 331,26 PLN.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Serii H wyniósł 0,95 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii H zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form