Szukaj
Close this search box.

5/2016 Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

5/2016 Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 5/2016

Data: 24.02.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Pan Marek Dziubiński, w dniu 24 lutego 2016 r. zgłosił następujące projekty uchwał do przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r., którego obrady zostaną wznowione w dniu 25 lutego 2016 r.:

1) do punktu 5 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego;
2) do punktu 6 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z
wyłączeniem prawa poboru;
3) do punktu 6 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki.

Otrzymany od Akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form