Szukaj
Close this search box.

48/2021 Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki

Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki          

Raport bieżący nr 48/2021

Data: 15.11.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 26.10.2021 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że mając na celu realizację uchwały nr 11/01/2021 NWZ z dnia 26.10.2021 r. („Uchwała”) niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2021 r. została podjęta decyzja o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 865 565 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki (“Akcje Serii H” lub „Akcje Oferowane”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

W celu realizacji Uchwały została zawarta przez Spółkę umowa z Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Menedżer Oferty”). Doradcą finansowym Spółki jest CC Group sp. z o.o.

Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i zaoferowane w ramach oferty publicznej (“Oferta”) wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), w związku z czym do Oferty nie znajdą zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego.

W przypadku powodzenia Oferty Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane dotychczas wyemitowane akcje Spółki. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129.

Oferta jest skierowana, na zasadach określonych w Zasadach Subskrypcji, wyłącznie do inwestorów, którzy:

a) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane („Proces Budowania Księgi Popytu“) z grona osób, które: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 („Inwestorzy Kwalifikowani“); lub (ii) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą Akcje Oferowane o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) EUR na inwestora;

b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w Procesie Budowania Księgi Popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie a) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Szczegółowe zasady uznania inwestorów za uprawnionych do wzięcia udziału w Ofercie („Uprawnieni Inwestorzy”) określa Uchwała Emisyjna.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej, Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 października 2021 r., to jest dnia 10 października 2021 r. („Dzień Pierwszeństwa“), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% (pół procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Oferowanych w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez takiego inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Oferowanych przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Oferowanych”).

Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Oferowanych jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem”):

  • po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, za pośrednictwem Menedżera Oferty, wystosowanym z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Oferowanych, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz
  • po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Oferowanych, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Oferowanych, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

W celu udziału w subskrypcji prywatnej Akcji Oferowanych na preferencyjnych warunkach Uprawnieni Inwestorzy, po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, którzy nie zarejestrowali się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2021 r., powinni dostarczyć najpóźniej do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 14.00 CET, dokument potwierdzający, że dany Uprawniony Inwestor, w Dniu Pierwszeństwa był akcjonariuszem Spółki (dokument w postaci „informacji o stanie rachunku papierów wartościowych” powinien wskazywać co najmniej dane akcjonariusza oraz liczbę akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza na koniec dnia 10 października 2021 r.) na adres: Q Securities S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Oferta Medicalgorithmics S.A.” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: broker@qsecurities.com.

Ostateczna liczba Akcji Serii H, która zostanie zaoferowana do objęcia oraz cena emisyjna tych akcji zostaną określone przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów objęciem Akcji Serii H.
Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna Akcji Serii H nie będzie mogła być niższa niż 18,00 zł za jedną akcję.

Akcje Serii H zostaną zaoferowane ostatecznie do objęcia tym Uprawnionym Inwestorom, którzy zostaną wskazani w uchwale Zarządu Spółki podjętej po przeprowadzeniu budowy księgi popytu.
Przewiduje się, iż zawarcie umów objęcia Akcji Serii H oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych za Akcje Serii H nastąpi nie później niż do godziny 16:00 CET w dniu 30 listopada 2021 r.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form