Szukaj
Close this search box.

47/2022 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta (Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC)

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta (Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC)

Raport bieżący nr: 47/2022

Data: 15.07.2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 30/2022, nr 29/2022 oraz nr 24/2022, informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. pomiędzy Spółką, React Health Holdings, LLC („React Health”), Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (“Medi-Lynx“), Medi-Lynx Holdings, LLC („Kupujący”) i Medicalgorithmics US Holding Corporation (“Sprzedający“) zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w Medi-Lynx („Umowa”).

Zgodnie z treścią Umowy, Sprzedający zobowiązał się do zawarcia umowy przeniesienia własności 1.000 udziałów w Medi-Lynx, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki („Udziały”) na rzecz Kupującego, w terminie 2 dni roboczych od daty spełnienia warunków zawieszających przewidzianych w Umowie („Dzień Zamknięcia”) obejmujących w szczególności zwolnienie zastawów ustanowionych na Udziałach na rzecz Medi-Lynx Monitoring, Inc., tj. podmiotu, od którego Sprzedający nabył uprzednio udziały w Medi-Lynx („MMI”).

Na łączną cenę nabycia Udziałów („Cena”) składają się następujące kwoty: (i) stała cześć Ceny w wysokości 1.375.000 USD, (ii) równowartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozostających do dyspozycji Medi-Lynx w Dniu Zamknięcia, jednakże nie mniej niż 375.000 USD, (iii) 65% wartości ewentualnych zwrotów podatków otrzymanych przez Medi-Lynx (tj. zwrot części zapłaconych podatków osobistych w ramach programu Employee Retention Credit, ERC ze środków federalnych IRS w USA, o którym mowa w sprawozdaniach finansowych Spółki za rok 2021), pomniejszonych o koszty uzyskania zwrotu wskazane w Umowie oraz (iv) 65% łącznej kwoty będącej różnicą (oszczędnością) miedzy przyjętą na potrzeby rozliczenia podatku łączną kwotą spornych potencjalnych zobowiązań podatkowych Medi-Lynx z tytułu podatków od sprzedaży i podatku akcyzowego za okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2020 (na dzień podpisania Umowy oszacowaną na ok. 3.479 tys. USD), a kwotami faktycznie zapłaconymi w ramach uregulowania tych zaległości, pomniejszone o wszelkie koszty prowadzenia postępowań podatkowych.

Zapłata części Ceny, o których mowa w pkt (i) oraz (ii) powyżej przez Kupującego została zagwarantowana przez React Health. Zapłata części Ceny opisanych w pkt (iii) oraz (iv) powyżej stanowi solidarne zobowiązanie React Healt oraz Kupującego.

Płatność Ceny nastąpi częściowo, tj. w Dniu Zamknięcia w zakresie kwot wskazanych w pkt (i) i (ii), powyżej oraz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania albo ustalenia pozostałych kwot wskazanych w pkt (iii) i (iv) powyżej.

Umowa przewiduje ponadto zawarcie w Dniu Zamknięcia umowy wsparcia oraz umowy licencji pomiędzy Spółką a React Health, Kupującym oraz Medi-Lynx, których szczegółowa treść podlegać będzie dalszym negocjacjom. Intencją stron jest zawarcie ww. umów na czas nieokreślony, w celu umożliwienia Medi-Lynx dalszego korzystania m.in. z technologii Pocket ECG, na bazie której będzie kontynuował świadczenie usług do klientów w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo Spółka w ramach umowy wsparcia będzie dostarczać urządzenia monitorujące oraz udzielać wsparcia technicznego na rzecz Medi-Lynx, na zasadach wyłączności określonych w tej umowie warunkowanej parametrami współpracy i podlegającej wypowiedzeniu. Dodatkowo przez okres 2 lat od Dnia Zamknięcia, Spółka, a także podmioty powiązane, w tym Sprzedający, są zobowiązani do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem React Health oraz Kupującego na terytorium USA rozumianej m.in., jako bezpośrednio realizowana działalność tożsama z działalnością Medi-Linx, React Health lub Kupującego.

W wykonaniu Umowy Spółka dokona cesji na rzecz Sprzedającego, a następnie doprowadzi do umorzenia większości wierzytelności przysługujących jej względem Medi-Lynx w łącznej kwocie ok. 14,0 mln USD (z czego wszystkie należności istniejące na 31 marca 2022 r. zostały objęte odpisami
w pierwszym kwartale 2022 r.).

Ponadto, spełniając jeden z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie, Spółka, Sprzedający oraz MMI zawarli porozumienie co do zwolnienia zastawu ustanowionego na rzecz MMI na Udziałach.

Dodatkowo porozumienie ustaliło warunki spłaty zadłużenia wobec MMI w łącznej kwocie ok. 1.708 tys. USD przez Spółkę i Sprzedającego. Ostateczny termin spłaty zadłużenia to lipiec 2025 r. Spłata zadłużenia została zabezpieczona gwarancją udzieloną przez Sprzedającego oraz zabezpieczeniem, które zostanie ustanowione na aktywach Spółki.

Odpowiedzialność Spółki oraz Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ma charakter solidarny. Odpowiedzialność ww. podmiotów jest ograniczona do kwoty 400.000 USD, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie dot. naruszenia tak zwanych fundamentalnych zapewnień, w którym to przypadku odpowiedzialność jest limitowana do wysokości otrzymanej Ceny.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy m.in. w przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia nie dojdzie do wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że prawo to nie przysługuje stronie, z której winy doszło do niewykonania Umowy.

Spółka wskazuje ponadto, że z Dniem Zamknięcia wygaśnie opcja nabycia wybranych aktywów Medi-Lynx ustanowiona na rzecz React Health na podstawie umowy opcji, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 30/2022, gdyż w miejsce jej realizacji zawarto niniejszą Umowę. Ponadto, otrzymane przez Spółkę od React Health kwoty, o których mowa w raporcie bieżącym nr 30/2022 (to jest dwie kwoty po 800.000 USD pomniejszone o prowizje) zostaną rozliczone jako zapłata za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Medi-Lynx.

Umowa została zawarta pod prawem stanu Texas, USA.

W ocenie Zarządu, transakcja, pozwoli Spółce w USA powrócić do modelu działania sprzed nabycia Medi-Lynx, czyli świadczenia usług i dostaw technologii z powodzeniem rozwijanego dziś na rynkach poza USA notującego wzrosty sprzedaży w tempie ponad 30% rocznie.

W ocenie Zarządu realizacja opisanej transakcji, może przynieść korzyści dla Spółki powodujące zabezpieczenie jej płynności, przy założeniu wykonania zobowiązań Kupującego, React Health i Medi-Lynx, a także  przy założeniu realizacji pozostałych założeń planu finansowego.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 i 35/2021 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, Zarząd informuje, że realizacja ww. transakcji nie kończy tego procesu a Zarząd w dalszym ciągu będzie poszukiwał opcji finansowania oraz możliwości rozwoju dla grupy kapitałowej Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form