Szukaj
Close this search box.

40/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący: 40/2020
Data: 21.08.2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (“Fundusze”), zawierającym informację o transakcji zbycia na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2020 r. 6 581 akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r, w wyniku czego łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:
– przed zbyciem Fundusze posiadały 216 473 akcji Spółki, co stanowi 5,002 % udziału w kapitale zakładowym oraz 216 473 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów;
– po zbyciu Fundusze posiadają 209 892 akcji Spółki, co stanowi 4,850 % udziału w kapitale zakładowym oraz 209 892 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,850 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form