Szukaj
Close this search box.

4/2024 Informacja o zawarciu umowy globalnej dystrybucji Oprogramowania Medicalgorithmics S.A. przez Bittium Biosignals

Raport bieżący nr 4/2024

Data: 12.02.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Informacja o zawarciu umowy globalnej dystrybucji Oprogramowania Medicalgorithmics S.A. przez Bittium Biosignals Ltd, spółkę zależną Bittium Corporation notowanego na Nasdaq Helsinki globalnego dostawcy urządzeń do diagnostyki arytmii

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”; “Emitent”_ informuje o zawarciu umowy dystrybucyjnej _Distributorship Agreement’_ pomiędzy Spółką jako dostawcą a dystrybutorem _”Partner”, “Dystrybutor”, “Bittium”_, którym jest Bittium Biosignals Ltd, spółka zależna Bittium Corporation notowanego na NASDAQ Helsinki globalnego dostawcy urządzeń, w tym do diagnostyki arytmii _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest dystrybucja przez Partnera oprogramowania Spółki w ramach oferty produktowej Partnera i pod marką produktu Dystrybutora, ale z informacją dla placówek diagnostycznych oraz klientów medycznych że dostawcą oprogramowania i raportu diagnostycznego jest Medicalgorithmics. Zgodnie z postanowieniami Umowy, przez okres jej obowiązywania, Spółka wyznaczyła Partnera jako niewyłącznego Dystrybutora na wszystkich globalnych rynkach na których działa Partner.

Dystrybuowane oprogramowanie, zawierające rozwiązania chmurowe i algorytmy sztucznej inteligencji _AI_, służy do analizy AI sygnału EKG z sesji diagnostycznych na urządzeniach Partnera, analizy i weryfikacji wyników AI przez techników EKG oraz lekarzy i przygotowywania raportów medycznych z analizy EKG na potrzeby diagnostyki pacjentów, udostępniony software będzie zintegrowany do obsługi wyłącznie sygnału z urządzeń dystrybuowanych przez Partnera _”Oprogramowanie”_. Warunki korzystania z licencji przez użytkowników końcowych zostały określone w załączniku do Umowy. Ponadto, w wykonaniu postanowień Umowy, Spółka będzie świadczyła pomoc techniczną klientom Dystrybutora zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do Umowy.
Partner będzie rozpowszechniał Oprogramowanie Spółki wśród globalnych klientów Partnera jako użytkowników końcowych Oprogramowania poprzez kanały sprzedażowe Bittium. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W pozostałym zakresie Umowa zawiera standardowe postanowienia rynkowe w tego rodzaju umowach.

Spółka zapewni Partnerowi dostęp do Oprogramowania po cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia przez Partnera. Rozliczenie współpracy będzie prowadzone w modelu “revenue share”, czyli będzie uzależnione od przychodów osiągniętych przez Partnera z przeprowadzonych badań i analizy EKG przy wykorzystaniu oprogramowania Medicalgorithmics. Ceny usług będą podlegały zmianie raz na dwanaście miesięcy, zgodnie z ogólnymi zmianami cen przedstawionymi przez Spółkę z zachowaniem umownych zasad, w tym maksymalnego wzrostu cen w każdym okresie dwunastu miesięcy wynoszącym 5% lub dwunastomiesięcznym oficjalnym wskaźnikiem inflacji w Polsce ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

W konsekwencji objęcia Umową wielu krajów na wszystkich kontynentach, gdzie działa Bittium, o różnym potencjale wynikającym m. in. z różnej liczby urządzeń Partnera użytkowanych na danym rynku, Spółka ocenia potencjał dla Spółki z nawiązanej współpracy jako bardzo istotny. Jednocześnie, z uwagi na wskazane zróżnicowanie liczby urządzeń Partnera na danym rynku oraz obowiązujących na danym rynku stawek refundacji, a w konsekwencji również cen usług, obiektywnie brak jest możliwości określenia minimalnych przychodów Spółki na dzień zawarcia Umowy. Zważywszy jednak na potencjał tej współpracy, Spóła ocenia, że w przeciągu najbliższych lat Partner może stać się jednym z największych klientów Spółki.

Zawarcie Umowy z Partnerem poprzedzone zostało zawarciem pomiędzy stronami porozumienia _Memorandum of Understandig’_, którego przedmiotem była ocena potencjalnej długoterminowej współpracy stron w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych diagnostyki EKG Emitenta. O zawarciu ww. porozumienia Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2023 opublikowanym w dniu 20 października 2023 r. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarte porozumienie przewiduje komercjalizację Oprogramowania Spółki a w toku negocjacji strony nie zawarły odrębnej umowy na przeprowadzenie pilotażu, który zakładało podpisane wcześniej porozumienie.

W ocenie Zarządu zawarcie Umowy stanowi istotny kamień milowy w realizacji strategii Spółki _opublikowanej raportem bieżącym Emitenta nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r._, przyjętej po tym jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem, oraz istotny element zakładanego przez Spółkę na kolejne lata wzrostu przychodów. Umowa egzemplifikuje skuteczność założeń nowej strategii wzrostu sprzedaży poprzez otwarcie technologii Spółki na integracje z urządzeniami innych dostawców i dotarcie w ten sposób do potencjalnie istotnej liczby nowych odbiorców usług. Realizacja umowy pozwoli zmonetyzować działania wynikające z podpisanego w październiku 2022 r. Memorandum of Understanding czyli integracje i ewaluacja wzrostu efektywności i wartości dodanej, osiągniętych w procesach diagnostycznych przez Partnera i jego klientów dzięki zastosowaniu Oprogramowania Emitenta. Przystąpienie do realizacji umowy w 3 miesiące po zawarciu Memorandum of Understanding dodatkowo prezentuje możliwości Spółki co do realizacji założeń strategii, czyli integracji i pomyślnej ewaluacji korzyści wynikających z zastosowania Oprogramowania Spółki dla globalnego Partnera.

Bittium Corporation jest notowanym na Nasdaq Helsinki podmiotem specjalizującym się w tworzeniu technologii telekomunikacyjnych i łączności, wykorzystując ponad 35-letnie doświadczenie w zaawansowanych technologiach radiokomunikacyjnych. Bittium Corporation oferuje m. in. produkty i usługi technologii medycznych do pomiaru biosygnałów w kardiologii i neurofizjologii oraz dostarcza urządzenia i usługi analizy sygnałów dla globalnej bazy klientów na wszystkich kontynentach. W 2023 roku Bittium Corporation miało 75,2 miliona euro przychodów, więcej informacji o Bittium Corporation jest dostępne na: https://www.bittium.com.

Pełny raport: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,553302

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form