Szukaj
Close this search box.

4/2019 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ryzyka spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

4/2019 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ryzyka spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

Raport bieżący nr 4/2019

Data: 1.03.2019 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą ryzyka spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 14 stycznia 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.; dalej: „Rozporządzenie MAR”).
  1. Treść opóźnionej informacji poufnej

“Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku spółka zależna Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) otrzymała zawiadomienie od MultiPlan, Inc. („MultiPlan”), sieci zrzeszającej dostawców usług medycznych udostępnianej prywatnym ubezpieczycielom zdrowotnym.  Zgodnie z tym zawiadomieniem, stawki refundacyjne za usługi Medi-Lynx stosowane do rozliczeń z klientami niektórych ubezpieczycieli wykorzystujących sieć MultiPlan, a wynikające z umowy zawartej pomiędzy Medi-Lynx oraz MultiPlan w dniu 1 czerwca 2016 r. („Umowa”), nie będą miały dalszego zastosowania. Powyższe zdarzenie niesie za sobą ryzyko spadku przychodów Medi-Lynx. Płatności otrzymywane przez Medi-Lynx w 2018 roku od wszystkich ubezpieczycieli korzystających z sieci MultiPlan stanowiły ok. 21,6% przychodów Medi-Lynx za 2018 rok, tj. 11,7 mln USD.

Niezwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia od MultiPlan, Zarząd Medi-Lynx rozpoczął rozmowy w sprawie warunków świadczenia swoich usług w sieci MultiPlan, aby zabezpieczyć wysokość uzyskiwanych przychodów oraz zapewnić, że część wniosków o płatność będzie nadal opłacana po stawkach sieci MultiPlan przez większość ubezpieczycieli wykorzystujących tę sieć.

Powyższe zdarzenie jest materializacją ryzyka obniżenia poziomów refundacji związanego z przyjętym przez Medi-Lynx modelem współpracy z ubezpieczycielami prywatnymi, z którymi nie są podpisywane długoterminowe umowy na świadczenie usług (ang. out-of-network model). Spółka informowała o tym ryzyku w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) za I półrocze 2018 roku (sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy, Ryzyko zaniechania lub obniżenia poziomu refundacji, str. 16).

Należy wskazać, że jednym ze strategicznych celów średnioterminowych Grupy jest zmiana modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Grupa zakłada, że osiągnięcie tego celu, choć będzie skutkowało obniżeniem poziomów refundacyjnych za pojedynczą usługę, zapewni dostęp do nowych klientów, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży. W opinii Grupy strategia ta pozwoli Medi-Lynx na coroczny  wzrost przychodów oraz realizację strategii wzrostu biznesu, a także zwiększenie pewności i stabilności przychodów Medi-Lynx.”

  1. Podstawy opóźnienia ujawnienia informacji poufnej

Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej ze względu oraz na czas rozmów prowadzonych pomiędzy Medi-Lynx oraz MultiPlan. W opinii Zarządu Emitenta opóźnienie ujawnienia informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji przed poznaniem żądań ubezpieczycieli oraz ustaleniem nowych warunków świadczenia usług w sieci MultiPlan mogłoby wpłynąć na stosunki pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Powyższe mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta.  Ponadto Spółka miała powody sądzić, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnej nie wprowadzi w błąd opinii publicznej. Przedwczesna publikacja informacji poufnej mogła wprowadzać obecnych i potencjalnych akcjonariuszy w błąd co do wpływu informacji poufnej na wyniki finansowe Grupy. Spółka była w stanie i podjęła działania mające na celu zapewnienie poufności informacji aż do momentu jej ujawnienia przez Emitenta.

  1. Termin ujawnienia informacji poufnej

Zarząd Spółki zdecydował o ujawnieniu informacji poufnej z uwagi na możliwość oszacowania wpływu informacji poufnej na wyniki finansowe Grupy, a w konsekwencji ustąpienie przesłanek opóźnienia.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form