Szukaj
Close this search box.

4/2016 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. decyzji o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych oraz o złożeniu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę Medicalgorithmics S.A.

4/2016 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. decyzji o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych oraz o złożeniu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 4/2016

Data: 29.01.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje poufne:

1) W celu pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania, niezbędnego m.in. do rozwijania produktów Spółki oraz przeprowadzenia planowanego nabycia udziałów Spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) w wykonaniu umowy warunkowej MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT z dnia 14 października 2015 roku zawartej pomiędzy Medicalgorithmics S.A. oraz Medi-Lynx Monitoring Inc., Zarząd Medicalgorithmics S.A., na mocy uchwały Nr 1/01/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych. Emisja realizowana będzie w ramach programu emisji obligacji. Decyzja Spółki w zakresie programu emisji obligacji stanowiła będzie przedmiot odrębnej uchwały Zarządu.

2) Z uwagi na potrzeby kapitałowe Spółki związane z potencjalnym przejęciem Medi-Lynx i rozwojem produktów Spółki oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 w przedmiocie przystąpienia przez Spółkę do funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod firmą Bezpiecznych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzanego przez Copernicus Capital TFI S.A., Zarząd Spółki zdecydował o zaprzestaniu lokowania nadwyżek finansowych w instrumenty dłużne oraz o etapowym przedstawianiu do umorzenia części posiadanych certyfikatów funduszu Bezpiecznych Obligacji FIZ w kolejnych okresach.
Na mocy uchwały Nr 2/01/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarząd podjął decyzję oraz wystosował w imieniu Spółki do Copernicus Capital TFI S.A. żądanie wykupu następujących Certyfikatów Inwestycyjnych Bezpiecznych Obligacji FIZ:
a) wszystkich posiadanych przez Spółkę 152 617 (słownie: stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemnastu) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1;
b) 2 100 (słownie: dwóch tysięcy stu) spośród 364 799 (słownie: trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) posiadanych przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii B2 .
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że dzień wykupu przypadnie na ostatni dzień kalendarzowy pierwszego kwartału 2016 roku tj. 31 marca 2016 r.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form