Szukaj
Close this search box.

35/2021 Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics

Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics

Raport bieżący nr 35/2021

Data: 24/09/2021 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie obecnego statusu operacyjnego oraz sytuacji spółek Emitenta.

Spółka Medi-Lynx, najistotniejszy komponent przychodowy w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics S.A, realizuje strategię rozwoju, zakładającą transformację z modelu działania bez umów z ubezpieczycielami (ang. out-of-network) do modelu, polegającego na zawieraniu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Grupa zakłada, że docelowo zapewni to dostęp do nowych klientów, dających szansę zwiększenia średniej wartości realizowanych badań, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost rentowności i wolumenu sprzedaży. Dotychczas Medi-Lynx podpisał umowy ze wszystkimi największymi ogólnokrajowymi ubezpieczycielami na terenie USA, dającymi 91% pokrycie populacji USA w modelu „in-network”, co pod względem dostępu do ubezpieczonych pozycjonuje Medi-Lynx na równi z konkurentami rynkowymi. Kolejnym krokiem milowym osiągniętym przez spółę Medi-Lynx na rynku USA jest wdrożona w Q3 2021 gotowość do szybkich integracji systemu PocketECG z informatycznymi systemami kartotek pacjentów (ang. EHR – Electronic Health Records) co umożliwia dostęp do dużych systemów szpitalnych (ang. IDN – Integrated Delivery Networks) reprezentujących największy potencjał biznesowy. Zostało to osiągnięte dzięki współpracy i zakończeniu projektu integracji systemu PocketECG z rozwiązaniem firmy Redox – będącej rynkowym liderem oferującym rozwiązanie middleware, współpracującego z wszystkimi liczącymi się systemami szpitalnymi EHR w USA. Ponadto, Medi-Lynx wdrożył szereg usprawnień procesowych i systemowych umożliwiających efektywną wymianę informacji medycznych oraz usprawnień w obszarze rozliczeń z placówkami medycznymi i ubezpieczycielami. Powyższe już znajduje odzwierciedlenie w bardziej korzystnym marżowo miksie świadczonych usług, oraz pozwoliło istotnie ograniczyć koszty działalności, w tym zatrudnienie na terenie USA. W dalszej kolejności planowane jest zwiększenie liczby sprzedawców oraz uzyskanie certyfikacji i komercjalizacja urządzenia PatchECG (QPatch) na rynku USA, co umożliwi Spółce przede wszystkim efektywne pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie sprzedaży.

Dotychczasowe projekcje finansowe zakładały sfinansowanie powyższych zmian, będących podstawą monetyzacji dokonującej się transformacji modelu biznesowego, z przepływów pieniężnych generowanych wzrostem liczby wykonywanych badań.  W sytuacji dłuższej niż zakładanej transformacji ze względu m.in. na wpływ czynników zewnętrznych związanych z pandemią covid-19, wolumen świadczonych badań i w konsekwencji wpływy pieniężne nie ukształtowały się na oczekiwanym poziomie i nie pozwoliły na zakładaną wcześniej poprawę rentowności działalności i płynności spółki Medi-Lynx jak i całej Grupy Kapitałowej.

W związku z powyższym Zarząd podjął działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności Grupy. Równolegle kontynuowany będzie przegląd dostępnych dla Spółki opcji strategicznych. Środki, które planuje pozyskać Spółka, zostaną spożytkowane przede wszystkim na intensyfikację działań sprzedażowych, między innymi poprzez zatrudnienie nowych sprzedawców na rynku amerykańskim. Dodatkowe finansowanie, wraz z równoległą rewizją ponoszonych przez spółki Emitenta kosztów operacyjnych, w ocenie Zarządu są najlepszą drogą do ochrony wartości aktywów Spółki i do monetyzacji dokonywanej transformacji modelu biznesowego.

W rezultacie, Zarząd podjął wielokierunkowe działania, których efektem może być pozyskanie środków finansowych. Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje Spółki, których emisja mogłaby w całości lub w części zaspokoić aktualne potrzeby finansowe. Drugim działaniem jest podjęcie czynności zmierzających do zwołania NWZ, któremu Zarząd przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w toku rozmów na temat możliwości pozyskania kapitału otrzymał oświadczenia od istotnych akcjonariuszy, zaangażowanych w Spółkę od momentu jej powstania, w tym dr Marka Dziubińskiego współzałożyciela Spółki, stanowiące, iż w przypadku decyzji o emisji nowych akcji deklarują oni intencję objęcia części akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 18,00 zł. W związku z powyższym, w projektach uchwał na NWZ Zarząd umieści projekt uchwały w sprawie podwyższenia  kapitału zakładowego Spółki z ceną nie niższą niż 18,00 zł za jedną akcję.

Wymienione powyżej źródła finansowania, wykorzystane w różnych proporcjach, mogą zapewnić środki pieniężne na poszukiwanym poziomie i realizację wyżej wymienionych planów w różnej skali. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, Spółka identyfikuje potrzebę pozyskania kwoty mieszczącej się w zakresie 2,0 mln – 5,0 mln USD.

Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od podjęcia odpowiednich uchwał lub uzyskania stosownych zgód organów Spółki, warunków rynkowych, od kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Działania Zarządu emitenta mają charakter kompleksowy i ich celem jest przygotowanie Grupy na różne scenariusze wydarzeń, zarówno zależne od Grupy, jak i te o charakterze zewnętrznym, mogące mieć istotny wpływ na działania Grupy. Dlatego brany pod uwagę jest także wariant braku możliwości pozyskania dodatkowego finansowania w oczekiwanej wysokości. W takim przypadku skutkiem może być konieczność zmiany strategii działania głównie na rynku USA, skutkująca ograniczeniem możliwości docelowego zwiększenia przychodów lub poprawy marżowości. W takim wypadku, w celu utrzymania płynności finansowej Emitenta, Zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową oraz będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych.

Niezależnie od procesu pozyskania finansowania, Zarząd podejmuje działania operacyjne nacelowane na optymalizację struktury badań realizowanych na rynku amerykańskim poprzez zarządzanie bazą klientów, ograniczając współpracę z placówkami dostarczającymi niski średni przychód z badania na rzecz intensyfikowania współpracy i pozyskiwanie nowych placówek medycznych za pośrednictwem których oferowane usługi medyczne o wyższym średnim przychodzie z badania. Dlatego ograniczenie współpracy z placówkami z najmniejszym potencjałem rentowności nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągany wynik.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form