Szukaj
Close this search box.

33/2020 Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Raport bieżący nr: 33/2019      

Data: 6.07.2020r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) podjął uchwałę nr 2/2020 zgodnie, z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16.593.783,57 (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy) złotych na kapitał zapasowy Spółki („Rekomendacja”).

Opracowując Rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją zmiany modelu biznesowego Grupy w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową  na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze  średnio- i długoterminowymi planami Grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy.

O wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta Spółka informowała w Raportach bieżących nr 20/2020 i nr 27/2020. O zmianie modelu biznesowego w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas w Spółce.

Rekomendacja Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form