Szukaj
Close this search box.

30/2022 Zawarcie umowy opcji nabycia aktywów Medi-Lynx oraz umowy pożyczki

Zawarcie umowy opcji nabycia aktywów Medi-Lynx oraz umowy pożyczki

RB: 30/2022

Data: 18.05.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 7 maja 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 14 maja 2022 roku, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku: (i) pomiędzy Spółką, Kupującym – obecnym w branży medycznej w USA, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (“Medi-Lynx”) i Medicalgorithmics US Holding Corporation („Holding”) zawarta została opcja nabycia wybranych aktywów Medi-Lynx („Opcja Nabycia”) oraz (ii) pomiędzy Kupującym jako pożyczkodawcą i Medi-Lynx jako pożyczkobiorcą została zawarta umowa pożyczki („Pożyczka”) („Transakcja”).

Definicje użyte w niniejszym raporcie mają znaczenie jakie nadano im w raporcie bieżącym nr 24/2022 z dnia 7 maja 2022 roku („Raport Bieżący”).

Zgodnie z umową Opcji Nabycia, Kupujący ma możliwość zakupu wybranych aktywów Medi-Lynx za Cenę Nabycia. Realizacja Opcji Nabycia możliwa jest w ciągu 60 dni od dnia w którym na rachunek bankowy Spółki i Medi-Lynx wpłynie pierwsza transza Pożyczki. Kupujący nie może wykonać Opcji Nabycia jeżeli nie przekazuje transz Pożyczki zgodnie z umową Pożyczki. Przedmiotem Opcji Nabycia będą Nabywane Aktywa. Nabywane Aktywa zostaną wskazane w umowie, która będzie przenosić ich własność na Kupującego.

Umowa Opcji Nabycia przewiduje , że w przypadku realizacji przez Kupującego Opcji Nabycia, Spółka zawrze z Kupującym umowę świadczenia usług wsparcia i sprzedaży urządzeń (“Umowa Wsparcia“) na warunkach wskazanych w Raporcie Bieżącym.

Umowa Opcji Nabycia może być rozwiązana przez Medi-Lynx, za wynagrodzeniem w wysokości 1.000.000 USD, jeżeli przed wykonaniem Opcji przez Kupującego, Medi-Lynx otrzyma ofertę nabycia wszystkich lub zasadniczo wszystkich jej praw udziałowych lub aktywów za wynagrodzenie wyższe od Ceny Nabycia. Opłata ta jest zabezpieczona aktywami Medi-Lynx. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę Opcji Nabycia.

Umowa Nabycia Opcji przewiduje wyłączność dla Kupującego na nabycie Nabywanych Aktywów do dnia: (i) upływ terminu na realizację Opcji, (ii) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Medi-Lynx, lub (ii) rozwiązania umowy Opcji Nabycia zgodnie z jej postanowieniami, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Na podstawie umowy Pożyczki Kupujący udzieli Medi-Lynx Pożyczki do kwoty do 2,5 mln USD przekazanej w następujący sposób: 300.000 USD Pożyczki zostanie przekazane Medi-Lynx w dniu zawarcia umowy Pożyczki, a kwota 800.000 USD zostanie przekazana bezpośrednio Spółce przez Kupującego tytułem płatności za usługi i urządzenia dostarczone w poprzednim miesiącu przez Spółkę do Medi-Lynx. Kolejne transze Pożyczki, po 800.000 USD i 600.000 USD, będą przekazane Spółce, przez Kupującego tytułem płatności za usługi i urządzenia dostarczone w poprzednim miesiącu przez Spółkę do Medi-Lynx, po kolejnych 30 i 60 dniach. Pożyczka będzie dostępna do dnia wykonania Opcji Nabycia oraz pod warunkiem braku naruszeń warunków wskazanych w umowie Pożyczki, charakterystycznych dla umów tego rodzaju, oraz złożonych przez Medi-Lynx oświadczeń i zapewnień. Termin spłaty Pożyczki to 30 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem natychmiastowej wymagalności Pożyczki z chwilą wystąpienia określonych przypadków naruszenia.

Umowa Opcji Nabycia oraz umowa Pożyczki zawarte są pod prawem stanu Delaware, USA. Postanowienia dotyczące Opcji Nabycia, Pożyczki, Transakcji wskazane w Raporcie Bieżącym pozostają w mocy chyba, że zostały inaczej opisane w niniejszym raporcie.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form