Szukaj
Close this search box.

30/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 30/2019

Data: 26.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) dokonało zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie powołało dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji: Pana Mariusza Matuszewskiego oraz Pana Marcina Gołębickiego. Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej było następstwem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie z pięciu do sześciu osób, a także rezygnacji Pana Grzegorza Grabowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej – Pana Mariusza Matuszewskiego oraz Pana Marcina Gołębickiego, zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pan Mariusz Matuszewski złożył oświadczenie, zgodnie z którym:

 • nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 KSH;
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 KSH;
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu;
 • spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
 • spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka.

Pan Marcin Gołębicki złożył oświadczenie, zgodnie z którym:

 • nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH;
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 KSH;
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
 • nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
 • spełnia w stosunku do Spółki dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 201

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form