Szukaj
Close this search box.

3/2017 Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy: informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

3/2017 Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy: informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący: 3/2017

Data: 13.03.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. („Regulamin Giełdy”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu przez Spółkę wskazanych niżej zasad szczegółowych ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”).

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

W Spółce nie istnieje formalny podział zadań i odpowiedzialności członków zarządu w ramach pełnionych funkcji, a w konsekwencji brak jest wyodrębnionego schematu. Zdaniem Spółki takie rozwiązanie zapewnia efektywne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Nie ma zastosowania. Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,

W Spółce nie obowiązuje formalna reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Na podstawie zapisów statutu Spółki wybór tego podmiotu pozostaje w kompetencji Rady Nadzorczej, która dokonuje wyboru spośród podmiotów dających rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego realizowanego badania oraz zapewniających dochowanie reguł niezależności.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Spółka nie opracowała dokumentu polityki różnorodności. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest dokonywany odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie na podstawie posiadanych przez
kandydatów kwalifikacji do pełnienia określonych funkcji. Informacje dotyczące osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki. Ponadto, Spółka przestrzega zasad równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Kluczowi menadżerowie są zatrudniani w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne w działalności Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie jest realizowana zasada IV.Z.2 Dobrych Praktyk.

I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Zasada będzie stosowana począwszy od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego, w zakresie w jakim
informacje zostaną przekazane Spółce przez wnioskodawcę lub podejmujący decyzję organ Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim w węższym zakresie niż wskazany w zasadzie I.Z.1. Spółka planuje zrealizować powyższą zasadę w pełnym zakresie w obecnym roku obrotowym.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

W Spółce nie obowiązuje formalny szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności członków zarządu w ramach pełnionych funkcji, a w konsekwencji brak jest wyodrębnionego schematu. Zdaniem Spółki takie rozwiązanie zapewnia efektywne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie, tj. z uwzględnieniem kryterium konkurencyjności spółek spoza grupy kapitałowej. W przyszłości Spółka planuje realizować niniejszą zasadę w pełni.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Z uwagi na zapewnienie elastyczności działania rady nadzorczej spółki decyzja o rozpatrzeniu i zaopiniowaniu danej sprawy będącej przedmiotem uchwal walnego zgromadzenia leży w gestii rady nadzorczej spółki.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

W Spółce nie została wyodrębniona funkcja osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Zarząd na bieżąco
przedstawia Radzie Nadzorczej stosowną ocenę, jednakże nie ma to charakteru formalnego sprawozdania.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu oraz względy ekonomiczne, Spółka nie zapewnia transmisji
zgromadzeń w czasie rzeczywistym. Według wiedzy Spółki obecna formuła organizacji Walnego Zgromadzenia
odpowiada oczekiwaniom akcjonariuszy, a także umożliwia właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji. W przypadku, jeżeli Spółki poweźmie wiedzę o oczekiwaniach szerszego kręgu akcjonariuszy co do transmisji obrad w czasie rzeczywistym, rozważy wdrożenie takich transmisji.

IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach,
każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o
powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.

Zasada będzie stosowana począwszy od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie wprowadziła szczególnych regulacji wewnętrznych dotyczących rozwiązywania konfliktu interesów, uznając za wystarczające powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów. ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W sprawozdaniu z działalności Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości wynagrodzeń pobranych przez Zarząd i Radę Nadzorczą w trakcie okresów sprawozdawczych oraz o przyjętym przez Spółkę programie motywacyjnym. Obecnie jednak Spółka nie przedstawia raportu dotyczącego stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie określonym powyższą zasadą.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form