Szukaj
Close this search box.

29/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. – podsumowanie kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. – podsumowanie kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

Raport nr 29/2020

Data: 11.05.2020

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 541 051,20 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: nie dotyczy,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

e) inne: 30 000,00 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 571 051,20 PLN.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji akcji serii G zostały rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii G o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 571 051,20 zł.

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,79 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust.1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form