Szukaj
Close this search box.

28/2017 Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. w związku z wprowadzeniem zmian na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy

28/2017 Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. w związku z wprowadzeniem zmian na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy

Raport bieżący: 28/2017

Data: 18.09.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r.(„Walne Zgromadzenie”) po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia aktualnych na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form