Szukaj
Close this search box.

27/2020 Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

ktualizacja informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Raport bieżący nr 27/2020

Data: 14/04/2020

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 przekazuje informację o wpływie pandemii COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz płynność Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z przekazaną w raporcie bieżącym nr 20/2020 informacją o przewidywanym obniżeniu przychodów na rynku USA wywołanym przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka odnotowuje spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG na rynku USA. Od dnia 16 marca 2020 r. do  dnia 12 kwietnia 2020 r. (co odpowiada kolejnym tygodniom roku od 12 do 15) Spółka zanotowała 43% spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie Zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych tygodniach. Zmiana liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG będzie miała wpływ na liczbę wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu informacji na temat liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach, o czym Zarząd Spółki będzie informować w comiesięcznych raportach bieżących jak dotychczas.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z przewidywanym spadkiem przychodów spółka zależna Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), wystąpiła z wnioskiem o preferencyjną pożyczkę w ramach wsparcia „CARES Act” ustanowionego przez kongres USA. W ramach pożyczki Medi-Lynx pozyskała środki w wysokości 3,2 mln USD, które zgodnie z zapisami „CARES Act” zostaną wykorzystane do finansowania działalności operacyjnej, w tym głównie na finansowanie wynagrodzeń. Zgodnie z zapisami „CARES Act” część pożyczki, wydatkowana pod określonymi warunkami na wynagrodzenia pracowników, jest bezzwrotna. Pozostała część pożyczki zostanie spłacona w czasie 24 miesięcy i jest oprocentowana 0,98% w skali roku.

Dodatkowo, w celu optymalnego wykorzystania czasu pracy osób zatrudnionych w spółkach Grupy Medicalgorithmics zmniejszone zostały wymiary podstawowego czasu pracy, co wiązać się będzie z mniejszymi wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia. Zarząd informuje, że wprowadzona zmiana ma charakter czasowy i wynika z dopasowania zapotrzebowania na wykonywaną pracę do obecnych warunków rynkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej, w tym samej Spółki, oraz na jej przyszłe wyniki finansowe.

W ocenie Zarządu, spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG ma charakter przejściowy, a podjęte przez spółki z grupy Medicalgorithmics działania mają na celu zniwelowanie zagrożenia związanego z czasowym spadkiem przychodów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości spółek do szybkiego przywrócenia pierwotnego ich potencjału.

W przypadku wystąpienie zdarzeń, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej oraz jej przyszłe wyniki finansowe, Spółka przekaże odnośne informacje stosownym raportem bieżącym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form