Szukaj
Close this search box.

27/2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki

27/2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki

Raport bieżący: 27/2016

Data: 9.06.2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez NORDEA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Akcjonariusze”), umieszcza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r., punkty 10,11,12 i 13 porządku obrad w następującym brzmieniu:

„10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.;
11. Wybór Rady Nadzorczej MEDICALGOROTHMICS S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – § 9 k.s.h.):
a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością MEDICALGORITHMICS S.A.
c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością MEDICALGORITHMICS S.A.”
W związku z powyższym, nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r., uzupełniony o punkty porządku obrad zaproponowane przez Akcjonariuszy, jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, rekomendacji Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015;
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.;
11. Wybór Rady Nadzorczej MEDICALGOROTHMICS S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – § 9 k.s.h.):
a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością MEDICALGORITHMICS S.A.
c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością MEDICALGORITHMICS S.A.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Otrzymany od Akcjonariuszy wniosek o rozszerzenie porządku obrad wraz z uzasadnieniem oraz z projektami uchwał przekazuje do publicznej wiadomości jako załącznik do niniejszego raportu

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form