Szukaj
Close this search box.

26/2023 Informacje o korektach w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics

Raport bieżący nr: 26/2023

Data sporządzenia: 26 września 2023 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o przedmiocie i charakterze korekt w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 które Spółka dokonała w ramach prac nad śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Medicalgorithmics S.A. (Grupa) za I półrocze 2023 r.

Korekty te mają charakter niegotówkowy, dotyczą zapisów księgowych i kalkulacji niegotówkowego wyniku księgowego dotyczących zbycia i dekonsolidacji Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) oraz transakcji i korekt związanych z tą transakcją. Korekty te nie wpływają na przepływy gotówkowe Grupy, ani w bieżącym okresie ani w przyszłości. W szczególności w ramach korekt zwiększył się bilans otwarcia (BO) skonsolidowanych kapitałów własnych na 1 stycznia 2023 r. o 14,6 mln PLN, na co składa się zmniejszenie straty netto za 2022 r. z minus 30,4 do minus 11,9 mln PLN (o 18,5 mln PLN). Pełny wpływ korekt prezentowany jest w załączonych sprawozdaniach z całkowitych dochodów oraz z sytuacji finansowej na dzień i za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2022 r. w ujęciu jak opublikowano, z wyszczególnieniem sumarycznych korekt oraz po korektach.

Dane sprawozdania jednostkowego za rok 2022 nie wymagają żadnych korekt, w tym w zakresie dot. zbycia Medi-Lynx.

Zgodnie z MSR 8 par. 41 efekty tych korekt zostały ujęte w danych porównywalnych oraz w bilansach otwarcia na 1 stycznia 2023 r., wobec czego Spółka nie koryguje opublikowanego i zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.

Przegląd bilansów otwarcia który doprowadził do zidentyfikowania opisywanych korekt został dokonany w trakcie przygotowywania raportu śródrocznego Grupy a jego wyniki są przedmiotem przeglądu przez nowego audytora spółki firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. zaangażowanego po wygaśnięciu dwuletniej umowy z Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna.

Spółka wskazuje, że skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA w ramach procesu przeglądu śródrocznego sprawozdania, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany wskazanych kwot lub sposobu ich prezentacji. W przypadku istotnych zmian Spółka będzie informowała o tym odrębnymi raportami bieżącymi.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz §15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki do raportu:

  1. Przekształcenie danych porównywalnych z sumarycznym wykazem korekt.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form