Szukaj
Close this search box.

24/2017 Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 24/2017 Korekta

Data: 8.09.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że przez omyłkę wskazał w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 7 września 2017 r., że życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu pana Maksymiliana Sztandery stanowi załącznik do raportu, podczas gdy Spółka udostępnia powyższy życiorys wyłącznie na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym, wykreśla się z raportu bieżącego nr 24/2017 zdanie „Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.”. Poniżej nowe brzmienie raportu bieżącego:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 7 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Spółki w osobie pana Maksymiliana Sztandery.

Pan Maksymilian Sztandera jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz dyplomowanym biegłym rewidentem, numer wpisu 13074. Od sierpnia 2015 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki, od września 2014 r. był zastępcą Dyrektora Finansowego Spółki. Wcześniej pracował w firmach KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Maksymiliana Sztandera nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 1 pkt 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW udostępnia na stronie internetowej Spółki życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form