Szukaj
Close this search box.

24/2016 Rejestracja zmiany statutu spółki Medicalgorithmics S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego

24/2016 Rejestracja zmiany statutu spółki Medicalgorithmics S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący: 24/2016

Data: 12.05.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał wpisu zmiany statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 345.552,60 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 360.652,60 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 15.100,00 (piętnaście tysięcy sto złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 151 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 15.100,00 (piętnaście tysięcy sto złotych), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/3/2016 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii F, zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A., podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz za zgodą Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 22 marca 2016 r., o czym Zarząd Spółki informował raportami bieżącymi nr 42/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz nr 10/2016 z dnia 3 marca 2016 r.

Zarząd Spółki informuje, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 3.606.526 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć), z zastrzeżeniem że głosy z akcji serii F przysługiwać będą od dnia zapisania tych akcji po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

W związku z powyższym, zmianie uległ § 5 ust. 1 i 2 statutu w następującym zakresie.

Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 345.552,60 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).”

Otrzymał brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 360.652,60 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).”

Dotychczasowy § 5 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Otrzymał brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Do niniejszego raportu Spółka załącza tekst jednolity Statutu uwzględniający nowo zarejestrowane zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form