Szukaj
Close this search box.

22/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 22/2020

Data: 6.04.2020 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. powziął informację o wpisaniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 360.652,60 PLN do kwoty 432.782,90 PLN na skutek emisji 721.303 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Podwyższenie kapitału zostało zrealizowane na podstawie Uchwały nr 3/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii G, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.327.829, natomiast kapitał zakładowy Spółki składa się z 4.327.829 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 1.747.200 akcji zwykłych serii A, 508.200 akcji zwykłych serii B, 236.926 akcji zwykłych serii C, 929.600 akcji zwykłych serii D, 33.600 akcji zwykłych serii E, 151.000  akcji zwykłych serii F, oraz 721.303 akcji zwykłych serii G.

Jednocześnie zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 5 ust. 1 i 2  Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 432.782,9 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 747.200 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 721.3030 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form