Szukaj
Close this search box.

21/2022 Informacja o dokonaniu odpisów. Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy

Informacja o dokonaniu odpisów. Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy

Raport bieżący nr 21/2022

Data: 20.04.2022

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że po przeprowadzeniu testów na trwałą utratę wartości aktywów, przy wsparciu Rady Nadzorczej Spółki i po spotkaniu z przedstawicielami audytora dokonującego badania sprawozdań finansowych za rok 2021, podjął decyzję o dokonaniu odpisów skutkujących zmniejszeniem kapitałów własnych Spółki o kwotę wyszczególnioną w załączonych tabelach. Jednocześnie Zarząd podaje wpływ odpisów na główne pozycje aktywów i pasywów oraz ich wartości.

Zgodnie z MSR (w tym MSR 36, MSSF 9), Grupa jest zobowiązana do oceny na każdy dzień bilansowy, czy nastąpiły przesłanki wskazujące, czy mogła nastąpić utrata wartości któregokolwiek ze składników aktywów. Jednocześnie standard nakłada obowiązek do przeprowadzenia corocznie testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości składnika firmy oraz wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

W ocenie Zarządu Spółki aktywa Medi-Lynx, w tym nabyta baza klientów AMI/Spectocor, stanowią najmniejszy możliwy do określenia zespół aktywów generujący wpływy pieniężne, w znacznym stopniu niezależne od wpływów pieniężnych pochodzących z innych aktywów lub grup aktywów i w związku z tym są jednym ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne. Wartość firmy powstała w wyniku nabycia Medi-Lynx jest alokowana do tego zidentyfikowanego ośrodka.

Natomiast aktywa Spółki związane z działalnością IP i R&D (przede wszystkim wartości niematerialne w postaci kosztów zakończonych prac rozwojowych, prac rozwojowych w realizacji, rzeczowe aktywa trwałe) oraz z działalnością na rynku globalnym, usługami na rzecz Medi-Lynx oraz działalnością produkcyjną  stanowią drugi ośrodek wypracowujący środki pieniężne, który podlega ocenie pod kątem utraty wartości.

W związku z powyższym Grupa zidentyfikowała dwa ośrodki wypracowującego środki pieniężne (CGU):

  • Spółkę Medi-Lynx wraz z zaalokowaną wartością firmy rozpoznanej w wyniku nabycia tej spółki (CGU Medi-Lynx),
  • działalności realizowaną w Medicalgorithmics A., czyli utrzymanie i rozwój technologii software oraz produkcja urządzeń Pocket ECG, wraz z usługami świadczonymi na rzecz Medi-Lynx w USA i na rynku globalnym (poza USA) (CGU MDG S.A.).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki utraty wartości grup aktywów w ramach obydwu ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki („Grupa”), jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2021, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany wskazanych kwot. W przypadku istotnych zmian kwoty odpisu Spółka będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dokonał weryfikacji założeń dotyczących koniecznych potrzeb gotówkowych na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. Uwzględniając obecne założenia potrzeby gotówkowe Grupy mieszczą się w przedziale 4 – 6 mln USD. Przy konserwatywnych założeniach Zarządu obecny stan gotówki wskazuje na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie około dwóch miesięcy, w postaci finansowania dłużnego lub jako wynik sprzedaży części aktywów.

Grupa kontynuuje poszukiwanie finansowania dłużnego lub alternatywnie możliwości pozyskania inwestora dla Grupy lub sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów Grupy. Na  dzień niniejszego raportu Grupa nie dysponuje szczegółami warunków ewentualnych transakcji. Grupa rozmawia obecnie z kilkoma podmiotami, jednak nie są to rozmowy dotyczące warunków transakcji – prowadzone są analizy możliwości strukturyzacji transakcji i przedmiotu transakcji. Grupa nie pozyskała ofert nabycia aktywów Grupy ani finansowania. Nie podpisano wiążących lub niewiążących dokumentów dotyczących transakcji. W celu umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej transakcji, na wypadek gdyby wiązałoby się to z koniecznością przeprowadzenia jej w napiętym harmonogramie, a transakcja okazałaby się uzasadniona w świetle komunikowanych przez Spółkę planów i strategii związanych z aktualną sytuacją operacyjną i finansową Grupy, Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 maja 2022 r.

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021 znajdują się w tabelach załączonych do raportu. Opisane w tabelach zdarzenia są zdarzeniami o charakterze niegotówkowym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form