Szukaj
Close this search box.

21/2019 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego

Raport bieżący nr: 21/2019

Data: 05.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”element_from_fade” transition_delay=”600″][vc_column_inner][vc_column_text]Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych –  wnioski w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:

– Podjęcie uchwał umożliwiających zakończenie obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego, w tym w sprawie uchylenia uchwał nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczących przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, jak również w sprawie zmiany statutu Spółki.

– Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

– Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. oraz wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia tej umowy.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje  wnioski Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 18-20, a dotychczasowy punktu 18  zostaje oznaczony jako punkt 21.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 18. Podjęcie uchwał umożliwiających zakończenie obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego, w tym w sprawie uchylenia uchwał nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczących przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, jak również w sprawie zmiany statutu Spółki.
 19. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. oraz wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia tej umowy.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form