Szukaj
Close this search box.

2/2016 Zarządzenie przerwy w obradach oraz treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

2/2016 Zarządzenie przerwy w obradach oraz treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

Raport bieżący: 2/2016

Data: 29.01.2016

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych została zarządzona przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 roku („Walne Zgromadzenie”).

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia obrady zostaną wznowione dnia 25 lutego 2016 roku do godz. 11:00 w lokalu biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 81.

Równocześnie, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) wyżej wspomnianego Rozporządzenia Zarząd Spółki udostępnia w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych dotychczas uchwał.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form