Szukaj
Close this search box.

19/2017 Zawarcie ugody w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

19/2017 Zawarcie ugody w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

Raport bieżący: 19/2017

Data: 26.06.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w wyniku negocjacji, o których Spółka informowała w ramach raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., w dniu 26 czerwca 2017 r. została zawarta ugoda („Ugoda”) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki („USA”) działającymi przez Departament Sprawiedliwości USA („DOJ”) oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”) i Spółką (łącznie „ML LLC/MDG”).

Ugoda dotyczy zarzutów rzekomego naruszenia przepisów ustawy federalnej o fałszywych roszczeniach (ang. False Claims Act; „FCA”) podniesionych przez DOJ przeciwko ML LLC/MDG. DOJ twierdziło, że w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2016 r. ML LLC/MDG zaprojektowały proces rejestracji online Medi-Lynx w taki sposób, aby nakierowywał klientów – lekarzy na wybór telemetrii, która zapewniała najwyższy poziom refundacji, dla pacjentów ML LLC objętych programem Medicare, niezależnie od woli wyboru jednej z tańszych usług monitoringu kardiologicznego („Zarzuty”).

Ugoda nie stanowi uznania Zarzutów przez ML LLC/MDG ani przyznania przez USA, że Zarzuty są niezasadne. Ugoda ma na celu uniknięcie przez Strony kosztownego, wielomiesięcznego postępowania, w którym powyższe kwestie podlegałyby rozstrzygnięciu przez sąd.

Na mocy Ugody, ML LLC/MDG zgodziły się zapłacić na rzecz USA kwotę $ 2 887 215 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście dolarów) wraz z odsetkami w wysokości 2,375% w skali roku liczonymi od dnia 6 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

Wynikająca z ugody kwota $ 2 887 215 została ujęta w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, z tego względu nie będzie miała wpływu na wynik finansowy grupy kapitałowej Medicalgorithmics S.A. raportowany w kolejnych okresach. Kwota $ 2 362 267 przypadająca na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 marca 2016 r. (do dnia nabycia 75% udziałów ML LLC przez MDG) pomniejszyła wartość godziwą nabytych aktywów netto ML LLC, zwiększając tym samym wartość firmy ML LLC na dzień nabycia. Na pozostałą kwotę, czyli $ 524 948 została utworzona rezerwa, a koszty jej utworzenia obciążyły wyniki grupy kapitałowej Medicalgorithmics S.A. za rok 2016.

USA zwolniły ML LLC/MDG od odpowiedzialności z tytułu wszelkich cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych roszczeń pieniężnych, jakie USA mogłoby wysunąć w stosunku do ML LLC/MDG w związku z Zarzutami, pod warunkiem zapłaty przez ML LLC/MDG kwot wymienionych w Ugodzie z zastrzeżeniem wyjątków tam wskazanych.

Ponadto ML LLC/MDG zobowiązały się nie składać odwołań od negatywnych decyzji dotyczących wniosków o płatność refundacyjną z programu Medicare lub od płatników stanowych, pozostających w związku z Zarzutami oraz wycofać dotychczas złożone odwołania.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form